Pomoćnici gradonačelnika

Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Grada u oblastima za koje su postavljeni.

U obavljanju poslova, pomoćnici gradonačelnika koriste podatke kojima raspolažu organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za odgovarajuću oblast i javne službe čiji je osnivač Grad.

Za obavljanje poslova pomoćnika gradonačelnika u oblasti ekenomskog razvoja u Gradskoj upravi se postavlja gradski menadžer.

Za obavljanje poslova pomoćnika gradonačelnika u oblasti urbanizma u Gradskoj upravi postavlja se gradski arhitekta.

U Gradskoj upravi postavljaju se pomoćnici gradonačelnika i za druge oblasti, utvrđene aktom o postavljenju. Može biti postavljeno najviše pet pomoćnika gradonačelnika, uključujući gradskog menadžera i gradskog arhitektu.

Pomoćnici gradonačelnika: