Služba za budžetsku inspekciju

Kraljice Marije 1/VI
e-mail: budzetska.inspekcija@beograd.gov.rs

Aleksandar Bazić, zamenik direktora, 7157-135, faks: 3376-372

Služba za budžetsku inspekciju obavlja poslove koji se odnose na:
- kontrolu primene zakona i pratećih propisa u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Grada i javnih preduzeća osnovanih od strane Grada, odnosno pravnih lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od polovine (50%) glasova u upravnom odboru, i drugim pravnim licima u kojima lokalna javna sredstva čine više od polovine (50%) ukupnog prihoda navedenih u Zakonu o budžetskom sistemu;
- kontrolu obračunavanja, evidentiranja i naplaćivanja prihoda koje vršenjem svoje delatnosti ostvaruju organi, organizacije, fondovi i preduzeća navedena u zakonu, kao i korišćenje tih sredstava;
- preduzimanje zakonom propisanih mera u svim slučajevima kada se kontrolom utvrdi postojanje nezakonitosti;
- izrada programa i operativnih planova koji su osnova za realizaciju funkcije budžetske inspekcije, kao i praćenje realizacije istih;
- saradnju sa drugim organima;
- izradu izveštaja o izvršenim inspekcijama i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

  
  Korisni linkovi