Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije 1/VII

Aleksandar Bekčić, direktor, 7157-122, faks 3376-182

Prijem stranaka prema dinamici koju propisuje Zakon o javnim nabavkama.

Odlukom o osnivanju i radu Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki („Službeni list grada Beograda”, broj 75/14), osnovana je Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki kao posebna Služba koja je nezavisna i samostalna u radu i za svoj rad odgovara gradonačelniku.

U Službi je obrazovano pet unutrašnjih celina - sektora i to:
a) Sektor za finansije, kontrolu planiranja nabavki i ispitivanja tržišta,
b) Sektor za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki,
v) Sektor za normativne poslove i kontrolu sprovođenja postupaka javnih nabavki,
g) Sektor za kontrolu tehničkih specifikacija i izvršenja ugovora o javnoj nabavci,
d) Sektor za analizu i kontrolu izvršenja okvirnih sporazuma.

Sektor za finansije, kontrolu planiranja nabavki i ispitivanja tržišta obavlja sledeće poslove:
U Sektoru za finansije, kontrolu planiranja nabavki i ispitivanja tržišta obavljaju se poslovi: pripreme i izrade finansijskog plana Službe, u skladu sa odlukom o budžetu grada; izrade plana nabavki Službe i plana centralizovanih javnih nabavki; praćenje izvršenja finansijskog plana Službe; pregleda i kontrole finansijskih dokumenata u vezi sa realizacijom zaključenih ugovora Službe; vođenja evidencije plaćanja; praćenja utrošaka sredstava opredeljenih na razdelu Službe i sačinjavanje izveštaja o utrošenim sredstvima; prikupljanja i kontrole predloga potreba organizacionih jedinica Gradske uprave; prikupljanja i redovne kontrole godišnjih planova nabavki organizacionih jedinica Gradske uprave; izrada plana centralizovanih javnih nabavki; vanredna kontrola planova nabavki ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Beograd; sačinjavanja tromesečnih izveštaja za centralizovane javne nabavke i nabavke za koje su sredstva opredeljena na razdelu Službe; sačinjavanja predloga godišnjeg plana kontrole u delu postupka planiranja i celishodnosti planiranja konkretne javne nabavke i kontrole načina ispitivanja tržišta, prema godišnjem planu kontrole; sačinjavanja izveštaja o sprovedenoj redovnoj i vanrednoj  kontroli; saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Sektora.

Sektor za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki obavlja sledeće poslove:
U Sektoru za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki obavljaju se poslovi: sprovođenja postupaka centralizovanih javnih nabavki radi zaključivanja okvirnog sporazuma ili dodeljivanja ugovora za potrebe organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda, ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Beograd, za nabavne kategorije koje su aktom koji donosi gradonačelnik utvrđene za centralizovano sprovođenje; sprovođenje javnih nabavki za koje su sredstva opredeljena na razdelu Službe, radi zaključivanja ugovora; pribavljanje potrebnih ovlašćenja i saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki, donošenje odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki, izrada konkursnih dokumentacija, izrada i dostavljanje oglasa, radi oglašavanja javnih nabavki, sprovođenje postupaka, predlaganje, odnosno donošenje odluke o zaključenju okvirnog sporazuma/dodeli ugovora, predlaganje, odnosno donošenje odluke o obustavi postupaka javnih nabavki, izradu izveštaja o sprovedenim postupcima centralizovanih javnih nabavki i javnih nabavki za koje su sredstva opredeljena na razdelu Službe; uspostavljanja informacionog sistema i primene sistema dinamične nabavke i elektronske licitacije, kada je to moguće; saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Sektora.

Sektor za normativne poslove i kontrolu sprovođenja postupaka javnih nabavki obavlja sledeće poslove:
U Sektoru za normativne poslove i kontrolu sprovođenja postupaka javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje nacrta internih akata iz oblasti javnih nabavki; sačinjavanje akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa; postupanje po zahtevima organizacionih jedinica Gradske uprave u vezi sa sprovođenjem pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; vršenje edukacije iz oblasti javnih nabavki; kontrolu sprovođenja postupka javne nabavke davanjem mišljenja organizacionim jedinicama Gradske uprave kada sprovode postupak javne nabavke iz svoje nadležnosti na: elemente odluke o pokretanju postupka i rešenja o formiranju komisije za javnu nabavku, elemente konkursne dokumentacije, osim u tehničkom delu, izveštaj komisije za javnu nabavku o stručnoj oceni ponuda, odnosno prijava; analizu i evidenciju zahteva za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki; sačinjavanje predloga godišnjeg plana kontrole u delu sprovođenja postupaka javnih nabavki i sačinjavanje godišnjeg plana kontrole Službe, na osnovu predloga godišnjeg plana kontrole iz nadležnosti ostalih Sektora; redovna i vanredna kontrola sprovođenja postupka javnih nabavki prema godišnjem planu kontrole u organizacionim jedinicama Gradske uprave; vanredna kontrola sprovođenja postupaka javnih nabavki ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Beograd, po nalogu; sačinjavanje izveštaja o sprovedenoj redovnoj i vanrednoj kontroli; saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Sektora.

Sektor za kontrolu tehničkih specifikacija i izvršenja ugovora o javnoj nabavci obavlja sledeće poslove:
U Sektoru za kontrolu tehničkih specifikacija i izvršenja ugovora o javnoj nabavci obavljaju se poslovi koji se odnose na: kontrolu kriterijuma za sačinjavanje tehničkih specifikacija i opravdanosti kriterijuma za dodelu ugovora, kontrolu načina isporuke dobara, pružanja usluga, odnosno izvođenja radova i kontrolu načina i rokova plaćanja i opravdanosti  avansa i garancija za date avanse, davanjem mišljenja organizacionim jedinicama Gradske uprave kada sprovode postupak javne nabavke iz svoje nadležnosti na elemente konkursne dokumentacije i to na tehnički deo, osim projekata; sačinjavanje predloga godišnjeg plana kontrole u delu kontrole tehničkih specifikacija i izvršenja ugovora o javnoj nabavci; redovna i vanredna kontrola izvršenja ugovora zaključenih na osnovu postupaka javnih nabavki sprovedenih u organizacionim jedinicama Gradske uprave; vanredna kontrola izvršenja ugovora zaključenih na osnovu postupaka javnih nabavki sprovedenih u ustanovama, javnim komunalnim preduzećima, ostalim preduzećima i organizacijama čiji je osnivač grad Beograd, po nalogu; sačinjavanje izveštaja o sprovedenoj redovnoj i vanrednoj kontroli; saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Sektora.

Sektor za analizu i kontrolu izvršenja okvirnih sporazuma obavlja sledeće poslove:
U Sektoru za analizu i kontrolu izvršenja okvirnih sporazuma obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje tehničkih specifikacija predmeta centralizovanih javnih nabavki u skladu sa ponudom na tržištu; prikupljanje podataka o potrebama od organizacionih jedinica Gradske uprave, ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač grad Beograd, a u vezi sa postupcima javnih nabavki koje se centralizovano sprovode i upravljanje softverom za centralizovane javne nabavke; analizu tržišta i ugovorenih cena na osnovu sprovedenih centralizovanih javnih nabavki u cilju formiranja preporučenih cena; analizu efekata centralizovanih javnih nabavki sa aspekta ugovorenih cena; sprovođenje internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama koje sprovodi Služba; praćenje izvršenja okvirnih sporazuma i praćenje izvršenja ugovora koji se realizuju iz sredstava sa razdela Službe; sačinjavanje izveštaja o efektima centralizovanih javnih nabavki; praćenje realizacije pojedinačnih ugovora koje organizacione jedinice Gradske uprave, ustanove, javna komunalna preduzeća, ostala preduzeća i organizacije čiji je osnivač grad Beograd, zaključuju na osnovu okvirnih sporazuma; vanrednu kontrolu realizacije pojedinačnih ugovora, zaključenih na osnovu okvirnih sporazuma, a posebno kvaliteta isporučenih dobara i pruženih usluga, prema ugovorenim tehničkim karakteristikama, dostavljenim uzorcima, kao i izveštajima akreditovanih laboratorija; predlaganje mera i kontrolu sprovođenja istih u cilju povećanja efikasnosti trošenja budžetskih sredstava; vođenje jedinstvene elektronske evidencije dobavljača i saradnja sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i drugi poslovi u vezi delokruga rada Sektora.

  
  Korisni linkovi