Sekretarijat za poslove komunalne milicije

Makenzijeva 31, centrala: 7453-000

web sajt: www.komunalnamilicijabeograd.rs
e-mail: komunalna.milicija@beograd.gov.rs

Ivan Divac, v.d. sekretara 7453-049 faks: 2450-170
v.d. podsekretara 7453-049

Prijem stranaka radnim danima sa rukovodiocima od 10 do 12 časova, a sredom od 16 do 18 časova.
(Prijem stranaka - raspored)
 
Telefon za prijave (00-24): 0800-110-011; 011 309-00-07
 

Sekretarijat za poslove komunalne milicije obavlja poslove propisane Zakonom o komunalnoj miliciji i drugim propisima koje je donela Skupština grada Beograda, na teritoriji svih 17 gradskih opština.

Komunalni milicionari poslove obavljaju neprekidno 24 časa, radnim danom, subotom, nedeljom i u dane državnih i verskih praznika.

POSLOVI SEKRETARIJATA

Komunalno-milicijski i drugi poslovi obavljaju se u sledećim oblastima:
• prečišćavanja i distribucije vode i odvođenja i prečišćavanja atmosferskih i otpadnih voda;
• održavanja čistoće na javnim površinama;
• opšte uređenosti naselja – spoljnih delova zgrada, ograda i površina oko zgrada, površina javne namene i u javnom korišćenju;
• uklanjanja snega i leda u zimskom periodu sa površina javne namene i u javnom korišćenju i ledenica sa krovova i isturenih delova zgrada;
• postavljanja namenskih montažnih objekata, montažno-demontažnih objekata za održavanje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, specijalizovanih vozila za obavljanje delatnosti trgovine na malo i drugih delatnosti, postavljanja i održavanja objekata i uređaja na površinama javne namene i u javnom korišćenju (opreme za igru i rekreaciju, telefonskih govornica i solarnih punjača, stubova, ograda i drugih vrsta zapreka, korpi za otpatke, javnih časovnika, javnih česmi i fontana i dr);
• postavljanja i korišćenja privremenih objekata, tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim i na drugim površinama, bašte ugostiteljskog objekta, balon-hala sportske namene i stanica za iznajmljivanje bicikala;
• obavljanjanja taksi prevoza putnika;
• korišćenja javnog linijskog prevoza putnika;
• parkiranja vozila na površinama javne namene i u javnom korišćenju i javnim zelenim površinama, kao i parkiranje vozila na javnim parkiralištima;
• kontrole radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata;
• održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina;
• zaštite od buke u životnoj sredini;
• izvođenja kulturnog ili artističkog programa;
• kontrole upotrebe imena, grba i zastave grada Beograda;
• kontrole upotrebe državnih simbola, osim u odnosu na državne organe, organe grada Beograda i imaoca javnih ovlašćenja;
• postavljanja plovila na delu obale i vodnog prostora;
• kontrola održavanja reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;
• kontrola postavljanja plutajućih objekata na vodnom zemljištu;
• postavljanja objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanja na otvorenom prostoru, lepljenja ili pričvršćivanja plakata i drugih štampanih poruka, odnosno ispisivanja oglasnih poruka na spoljašnim površinama fasade, izloga, ograde, drveća i sl;
• sprečavanja uništenja parkova, zelenih i rekreacionih površina, spomenika i skulpturalnih dela;
• prljanja i oštećivanja objekta, odnosno sredstva za oglašavanje, vršenja zvučnog oglašavanja na otvorenom prostoru, čišćenja grafita;
• dimničarskih usluga;
• kontrole mesta i prostora u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesta i načina izvođenja kućnih ljubimaca.

Komunalni milicionari obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat za poslove komunalne milicije:
• pruža pomoć u izvršenjima – asistencije drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave, preduzećima, organizacijama, ustanovama i vršiocu komunalne delatnosti, a po zahtevu za sprovođenje njihovih izvršnih odluka i ostvaruje saradnju u pogledu međusobnog obaveštavanja, razmene informacija, razmene podataka, preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti, kao i zajedničkog korišćenja sredstava, uređaja i opreme;
• preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije;
• učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda za koje je ovlašćen da preduzima hitne mere.

Sekretarijat za poslove komunalne milicije priprema i izrađuje nacrte propisa i akata iz okvira svoje nadležnosti.

Komunalni milicionari obavljaju i sledeće poslove državne uprave poverene zakonom:
• u slučaju proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, vrše kontrolu nad primenom mera lične zaštite od infekcija 
• komunalni milicionari kontrolišu i  mere nivo buku iz ugostiteljskih objekata;
• vrše nadzor zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru i u javnom prevozu;
• održavaju javni red i mir u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom;
• kontrolišu primenu odredbi zakona u izvršavanju nadležnosti grada u oblasti taksi prevoza;
• nadziru sprovođenje zabrane prodaje alkoholnih pića u sportskim objektima i na određenoj udaljenosti, za vreme održavanja sportske priredbe;
• obavljaju druge poslove državne uprave koje u ovim oblastima republika poveri gradu.

  
  Korisni linkovi