Kabinet gradonačelnika

Dragoslava Jovanovića 2, centrala 3229-678

, šef Kabineta

Kabinet gradonačelnika obavlja stručne, operativne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe gradonačelnika i Gradskog veća koji se odnose na:
- neposredno izvršavanje i staranje o izvršavanju politike izvršne vlasti grada;
- sazivanje, pripremanje i održavanje kolegijuma gradonačelnika, komisija i saveta gradonačelnika i drugih sastanaka gradonačelnika i Gradskog veća;
- pripremanje materijala o kojima odlučuje gradonačelnik;
- pripremanje programa rada gradonačelnika i Gradskog veća;
- evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata;
- poslove protokola gradonačelnika, Gradskog veća, predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada;
- poslove komunikacije sa javnošću gradonačelnika, koji se odnose na obaveštavanje javnosti o radu gradonačelnika, organizaciju konferencija za štampu;
- poslove međunarodne saradnje i druge organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe gradonačelnika;
- Kabinet gradonačelnika razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, postupa po njima i o tome obaveštava građane.