Obaveštenje za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu

OBAVEŠTENJE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja članom 98. (Sl. glasnik RS broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15) definisan je upis učenika u osnovnu školu. Takođe Statutom grada Beograda članom 77. tačka 13. (Sl. list grada Beograda broj 39/2008) utvrđeno je da je jedan od poslova gradske opštine praćenje upisa u prvi razred osnovne škole.

U prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini upisuju se deca koja su rođena 2010. godine i ona deca koja su rođena do 1. marta 2011. godine, odnosno deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Upis u osnovnu školu počinje 1. aprila, a završava se 31. avgusta. Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole. Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole. Roditelj može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

Ispitivanje deteta upisanog u školu vrše psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku deteta primenom standardnih postupaka i instrumenata.

Upisivanje deteta u školu za učenike sa smetnjama u razvoju vrši se na osnovu: preporuke izabranog lekara nadležnog doma zdravlja, procene interresorne komisije za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku i uz saglasnost roditelja. Upis dece sa smetnjama u razvoju u osnovnu školu definisan je Pravilnikom o pružanju dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku.

Dete se može upisati u školu i sa šest do šest i po godina, ali nakon provere spremnosti za polazak u školu koje vrši psiholog škole primenom standardnih postupaka.

U postupku provere spremnosti, na osnovu mišljenja psihologa, škola može da preporuči upis u prvi razred i odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa. 

Trenutni broj predškolske dece u Beogradu je 15.420, te očekujemo da isti broj dece krene u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. godini.

Prema članu 163. Zakona o osnovama sistema obrazovanje i vaspitanja (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15), novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno staratelj ako namerno ili bez opravdanog razloga ne upiše dete u osnovna školu ili ako dete bez opravdanih razloga ne pohađa nastavu u osnovnoj školi.