Sekretarijat za poljoprivredu

Kraljice Marije 1/XVII

Savo Pavičić, sekretar, 7157-401
Snežana Vračar, podsekretar, 7157-401

Sekretarijat za poljoprivredu obavlja poslove koji se odnose na:
• pripremu i izradu programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike grada; pokretanje i sprovođenje postupaka za svaku vrstu i oblik podsticaja utvrđenih ovim programom; izradu akata o dodeli podsticajnih sredstava; poslove poljoprivredne inspekcije u delu kontrole nad primenom mera koje propisuje grad za vlasnike ,odnosno korisnike poljoprivrednog zemljišta kao i kontrole korišćenja poljoprivrednog zemljišta prema godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi grad, u skaldu sa zakonom kojim se uređuje planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemnjišta u postupku i pod uslovima predviđenim tim zakonom;
• poverene poslove pripreme, izrade i donošenje godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada i stara se o njegovom sprovođenju, kroz poslove u vezi sa zakupom, korišćenjem bez plaćanja naknade i bespravnim korišćenjem poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
• raspodelu sredstava ostvarenih od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i zakupa poljoprivrednog zemljišta;
• rešavanje u prvostepenom upravnom postupku o obavezi plaćanja i visini naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta;
• priprema strateške dokumente iz svoje nadležnosti i vrši druge poslove u oblastima iz delokruga sekretarijata, u skladu sa zakonom,statutom grada i drugim propisima;
• nadzor nad radom pravnih lica osnovanih u oblasti poljoprivrede nad kojima grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu kapitala;
• druge poslove državne uprave koje republika poveri gradu iz oblasti poljoprivrede.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

- Sektor za normativno –pravne i finansijske poslove
- Sektor za podsticaje u poljoprivredi
- Sektor za poljoprivredno zemljište
- Sektor za poljoprivrednu inspekciju

  
  Korisni linkovi