Sekretarijat za finansije

Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
E-mail: finansije@beograd.gov.rs

Katarina Čubrić, sekretar, 3229-767
Nataša Pavićević, v.d.podsekretara, 3232-541

Sekretarijat za finansije obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu predloga konsolidovanog bilansa Grada i praćenje ostvarenja javnih prihoda i javnih rashoda;
 • pripremu nacrta odluka za ostvarivanje izvornih javnih prihoda, praćenje njihovog sprovođenja i davanje mišljenja o primeni istih;
 • pripremu nacrta odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za obim budžeta gradskih opština;  
 • pripremu nacrta odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština  i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama;
 • pripremu nacrta odluke o budžetu Grada; 
 • pripremu finansijskog plana Sekretarijata;
 • praćenje i koordinaciju programskih informacija, analizu polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o učinku programa, programskih aktivnosti i projekata direktnih korisnika budžeta Grada;
 • izradu i ažuriranje baze kapitalnih projekata;  kontrolu zahteva za finansiranje kapitalnih projekata i izradu nacrta plana javnih investicija grada Beograda;
 • usklađivanje i kontrolu poslovnih procedura, davanje preporuka i druge aktivnosti radi uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole; 
 • sprovođenje javne nabavke iz nadležnosti Sekretarijata;
 • poslovi koje se odnose na obezbeđivanje SAP ERP licencnih prava, konsultantsko servisnih usluga i podrške za korišćenje SAP ERP informacionog sistema budžetskim korisnicima i gradskim opštinama i poslovi upravljanja ostalim finansijskim informacionim sistemima;
 • poslovi trezora Grada koji se odnose na finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrolu rashoda budžeta, budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora, upravljanje dugom i finansijskom imovinom, u skladu sa zakonom;
 • pripremu periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta Grada, nacrta odluke o završnom računu budžeta grada i konsolidovanog izveštaja grada Beograda;
 • realizaciju ugovora o kreditima grada Beograda;
 • sprovođenje kontrole nad poštovanjem rokova izmirenja novčanih obaveza i kontrole izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta grada i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora;
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija direktnih korisnika sredstava budžeta grada Beograda na osnovu validnih knjigovodstvenih isprava;
 • izrada završnog računa direktnih korisnika sredstava budžeta grada Beograda;
 • kontrola ispravnosti dokumentacije dostavljene na knjigovodstveno evidentiranje, određivanje poreskog tretmana, obračun PDV-a i izrada svih poreskih prijava za grad Beograd;
 • pripremanje predloga rešenja o davanju saglasnosti nadležnog organa Grada na godišnje i višegodišnje programe poslovanja, ostale programe, na nivo cena komunalno-stambenih, saobraćajnih, urbanističkih i drugih usluga javnih preduzeća čiji je osnivač grad; na raspodelu dobiti odnosno na pokriće gubitka po završnom računu u javnim preduzećima, javno komunalnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, osnovanim od strane Grada ili drugog javnog preduzeća čiji je osnivač Grad;
 • analizu uslova poslovanja i izveštavanja za javna preduzeća, javno komunalna preduzeća i ostale oblike organizovanja kojima je osnivač grad Beograd;

ORGANIZACIONA STRUKTURA SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE
- Sektor za fiskalne poslove 
- Sektor za budžet 
- Sektor trezora 
- Sektor za računovodstvene usluge direktnih budžetskih korisnika 
- Sektor za cene
- Sektor za pravne i ekonomske poslove
- Sektor za kapitalne investicije
- Sektor za budžete gradskih opština
- Sektor za programski budžet, SAP i informacionu podršku
- Sektor za budžetsko računovodstvo i finansijsko izveštavanje na nivou grada i obračun ličnih primanja
- Odeljenje za sprovođenje sistema finansijkog upravljanja i kontrole

  
  Korisni linkovi