Sekretarijat za skupštinske poslove i propise

Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

Nataša Đukić, sekretar, 3216-367
Mladen Mladenović, podsekretar, 3216-121

Sekretarijat za skupštinske poslove i propise obavlja poslove koji se odnose na:
- stručne i organizacione poslove za Skupštinu grada i Gradsko veće koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama tih organa, čuvanje izvornih dokumenata o radu tih organa i vođenje evidencije o njihovim održanim sednicama;
- evidentiranje akata koji se upućuju na razmatranje gradonačelniku i obrada i čuvanje donetih akata gradonačelnika;
- izbor, imenovanja i postavljenja iz nadležnosti Skupštine grada i izvršnih organa grada;
- ostvarivanje prava iz radnog odnosa izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada;
- stručne i organizacione poslove za potrebe pojedinih stalnih radnih tela Skupštine grada;
- davanje mišljenja o zakonitosti nacrta opštih akata koje donose ograni grada i njihovoj usklađenosti sa Statutom grada i drugim opštim aktima grada; 
- pripremu propisa i materijala koji se odnose na položaj grada i gradskih opština, organizaciju i rad Skupštine grada i Gradskog veća, kao i pripremu propisa iz oblasti lokalne samouprave koji nisu u delokrugu drugih organizacionih jedinica Gradske uprave; 
- praćenje usklađenosti Statuta i drugih opštih akata gradske opštine kojim se uređuju pitanja iz oblasti lokalne samouprave, odnosno iz drugih oblasti u kojima priprema propise grada, sa Statutom grada Beograda i pripremu predloga za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonistosti akata gradskih opština;
- pripremu odgovora Ustavnom sudu Republike Srbije povodom osporenih propisa grada;
- proveru pripremljenih prečišćenih tekstova propisa grada pre upućivanja Komisiji za propise radi utvrđivanja;
- uređivanje ''Službenog lista grada Beograda'';
- druge poslove u skladu sa propisima grada;

ORGANIZACIONA STRUKTURA
1. Sektor za poslove Skupštine
2. Sektor za poslove Gradonačelnika i Gradskog veća
3. Sektor za propise
4. Sektor za stručno-organizacione i dokumentacione poslove;