Ombudsman grada Beograda

Kosovska 17/I

Miljko Valjarević, ombudsman, tel. 3240-394, 3227-494
https://ombudsman-beograd.rs/
e-mail: ombudsman@beograd.gov.rs

Rad sa strankama od 9 do 14 časova.

Ombudsman je institucija pravnog sistema koja, postoji u više od sto zemalja u svetu. Ombudsman je institucija koju je prvi put uspostavio Švedski parlament 1809. sa zadatkom da nadgleda kako izvršna vlast sprovodi zakone. U prevodu sa švedskog, reč „ombudsman” znači poverenik ili punomoćnik, a prema funkciji koju obavlja, reč ombudsman znači zaštitnik ljudskih prava ili građanski pravobranilac.

Institucija Ombudsmana uvedena je u pravni  sistem grada Beograda, oktobra 2005. godine, a prvi ombudsman je započeo sa radom septembra 2006. godine, kao građanski branilac za grad Beograd. Decembra 2009. godine, instutucija je promenila u naziv Zaštitnik građana da bi najnovijom izmenom promenjen u Ombudsman grada Beograda.

Ombudsman je ovlašćen da štiti i kontroliše poštovanje prava građana i kontroliše rad Gradske uprave grada Beograda i javnih službi  čiji je osnivač Grad Beograd (subjekti kontrole) ako se radi o povredi propisa i opštih akata Grada Beograda. 
Ombudsman nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine grada Beograda, Gradonačelnika grada Beograda i Gradskog veća grada Beograda.

Ombudsman se bira na vreme od 5 godina i na istu dužnost isto lice može biti izabrano najviše dva puta uzastopno.
Ombudsman ima četiri zamenika.

Poslovi zaštitnika građana su:
- zaštita prava građana i ostvarivanje tih prava ako se radi o povredi propisa i opštih akata Grada;
- kontrola rada Gradske uprave grada Beograda i javnih službi koje je osnovao Grad Beograd;
- podnošenje inicijativa za izmene, dopune ili donošenje novih zakona i drugih propisa i opštih akata ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostatka u propisima;
- davanje mišljenja na nacrt propisa ili opšteg akta grada kada se njime uređuju pitanja od značaja za zaštitu i unapređenje prava i interesa građana;
- podnošenje inicijativa za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Republike Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja koja se odnose na prava građana.

Podnošenje pritužbi
Svako fizičko ili pravno lice, domaće ili strano koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nečinjenjem subjekta kontrole povređena prava može da podnese pritužbu Ombudsmanu.

Pre podnošenja pritužbe građanin je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u redovnom pravnom postupku, jer ombudsman neće postupati po pritužbi dok prethodno ne budu iscrpljena sva pravna sredstva, u odgovarajućem pravnom postupku. Izuzetno, ombudsman može pokrenuti postupak i pre nego što su iscrpljena sva pravna sredstva ako bi podnosiocu pritužbe bila naneta nenadoknadiva šteta ili kad ombudsman oceni da je došlo do grubog kršenja načela samostalnosti i zakonitosti, stručnosti, nepristrasnosti i političke neutralnosti, delotvornosti u ostvarivanju prava stranaka i poštovanja stranaka u subjektu kontrole.

Pritužba građana mora da sadrži naziv subjekta na čiji se rad odnosi, opis povreda prava, činjenice i dokaze koji potkrepljuju pritužbu, podatke o tome koja su pravna sredstva iskorišćena, kao i ime i adresu podnosioca. Ombudsman ne postupa po anonimnoj pritužbi. Pritužba se podnosi u pisanoj formi (uključujući sve oblike elektronske komunikacije) ili usmeno u zapisnik i za njeno podnošenje ne plaća se taksa niti bilo koja druga naknada. Pritužba se može podneti ako je od učinjene povrede prava građana, odnosno od poslednjeg postupanja, odnosno nepostupanja Gradske uprave grada Beograda ili javne službe proteklo najviše godinu dana. Postupak pred ombudsmanom je besplatan.

Nakon sprovedenog postupka po pritužbi, ukoliko utvrdi da je došlo do povrede prava, ombudsman daje preporuku u kojoj upućuje subjekta kontrole kako uočeni nedostatak treba otkloniti.

Subjekt kontrole dužan je da najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja preporuke dostavi izveštaj o preduzetim radnjama radi otklanjanja nedostataka odnosno o razlozima zbog kojih nije postupio po preporuci. 

Ukoliko nadležan subjekt ne postupi po preporuci, ombudsman se može obratiti javnosti, odnosno Skupštini grada Beograda, a može i da preporuči utvrđivanje odgovornosti nadležnog rukovodećeg radnika subjekta kontrole.

  
  Korisni linkovi