Sekretarijat za investicije

Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678

Luka Petrović, sekretar, 3216-309
Sonja Kućubić, podsekretar, 3216-379

Prijem stranaka radnim danima od 8.30 do 15.30 časova.

Sekretarijat za investicije obavlja poslove u vezi sa realizacijom investicija koje se finansiraju iz: budžeta grada Beograda, primanja na osnovu zaduživanja i donacija, kao i poslove u vezi realizacije investicionih projekata koji se finansiraju po osnovu finansijskih ugovora o kreditima i donacijama sa međunarodnim finansijskim institucijama, i po osnovu drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonskim propisima i Statutom grada Beograda, a odnose se na javne nabavke: dobara, usluga (izrada urbanističko-tehničke i tehničke dokumentacije, vršenje kontrole tehničke dokumentacije, vršenje stručnog nadzora; vršenje tehničkog pregleda; konsultantske i druge usluge) i radova (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, i drugi radovi na objektima, na kojima je grad Beograd investitor).

Sekretarijat obavlja poslove u vezi obezbeđivanja informacija o lokaciji, lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, prijava radova i upotrebnih dozvola, za objekte za koje sekretarijat sprovodi javne nabavke; prati realizaciju ugovorenih poslova sa stanovišta obima, kvaliteta i dinamike; vrši praćenje i evidenciju finansijskih obaveza u okviru realizacije svih investicionih programa, obavlja i druge neophodne poslove u vezi sa realizacijom javnih nabavki koje sprovodi.

Sekretarijat obavlja poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda (hitne intervencije), na objektima koji su u nadležnosti grada Beograda, i druge poslove, a u skladu sa Statutom grada Beograda.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:
- Sektor za pripremu i projektovanje objekata;
- Sektor za izvođenje radova na objektima visokogradnje i podzemnim objektima;
- Sektor za izvođenje radova na objektima niskogradnje i hidrogradnje;
- Sektor za za izvođenje radova na stambenim objektima;
- Sektor za finansijsko – materijalne poslove;
- Sektor za pravne poslove.

  
  Korisni linkovi