Sekretarijat za poslove načelnika Gradske uprave

Kraljice Marije 1/IV

Ana Ljubičić, sekretar, 7157-425
Jelena Raković, podsekretar, 7157-425

Sekretarijat za poslove načelnika Gradske uprave vrši stručne, operativne i administrativno-tehničke poslove u ostvarivanju nadležnosti i ovlašćenja načelnika Gradske uprave koji se odnose na:
- praćenje ostvarivanja nadležnosti i obavljanja poslova iz delokruga organizacionih jedinica Gradske uprave i jedinica u njihovom sastavu;
- obezbeđivanje koordinacije rada organizacionih jedinica Gradske uprave; unapređivanje organizacije i metoda rada i ostvarivanje saradnje organizacionih jedinica Gradske uprave;
- praćenje i usklađivanje aktivnosti organizacionih jedinica Gradske uprave u postupku usaglašavanja propisa Grada i pokretanje inicijative za odgovarajuće promene;
- praćenje propisa o radnim odnosima koji se primenjuju na zaposlene u Gradskoj upravi;
- sistemsko praćenje kadrovske strukture zaposlenih u Gradskoj upravi radi njenog unapređivanja i utvrđivanja optimalnih mogućnosti korišćenja raspoloživih znanja i sposobnosti kadrova, u skladu sa planiranim potrebama (kretanje profesionalne karijere, radni rezultati, sistem ocenjivanja rada, motivacija zaposlenih i dr.);
- unapređenje odnosa Gradske uprave prema građanima i pravnim licima koji se obraćaju Gradskoj upravi.

Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na:
- prijem u radni odnos i raspoređivanje zaposlenih, prestanak radnog odnosa, kao i ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih (vođenjem i obradom podataka u skladu sa propisima za kadrovsku evidenciju putem informacionih sistema).

U normativno-pravnoj oblasti Sekretarijat prati i vrši koordinaciju poslova koji se odnose na:
- izradu akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi i drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi načelnik Gradske uprave;
- pripremu predloga opštih akata koje donosi Gradonačelnik;
- usklađivanje opštih i pojedinačnih akata koje pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave sa ustavom, zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja operativne poslove koji se odnose na sazivanje, pripremanje i održavanje kolegijuma načelnika Gradske uprave.

  
  Korisni linkovi