Sekretarijat za energetiku

Tiršova 1
e-mail: energetika@beograd.gov.rs

Nina Jandrić, sekretar, 3605-855
Ridha Al-Jidah, v.d. podsekretara, 3605-855

Prijem stranaka radnim danima od 9 do 15.10 časova.

Sekretarijat za energetiku obavlja poslove koji se odnose na:
planiranje i razvoj energetike na teritoriji grada;
- pripremu akta o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije i vođenje registra;
- pripremu podsticajnih mera za proizvodnju toplotne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije;
- donošenje Metodologije o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju toplotne energije;
- pripremu programa i plana, kao i sprovođenja mera energetske efikasnosti;
- saradnju sa nadležnim ministarstvom radi praćenja sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji;
- sistem energetskog menadžmenta, u skladu sa zakonom;
- pripremu akta kojim se utvrđuju posebni finansijski i drugi podsticaji za efikasno korišćenje energije na teritoriji grada, kroz realizaciju projekata i drugih aktivnosti;
- koordinaciju aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije na teritoriji grada;
- pripremu programa unapređenja energetske efikasnosti u prevozu;
- prikupljanje, kontrolu i obradu podataka o potrošnji svih vrsta energenata za potrošače na teritoriji grada;
- kreiranje i izradu energetskog bilansa po vrstama energenata i sektorima potrošnje, u svemu prema Evropskoj regulativi;
- koordinaciju sa nadležnim elektrodistributivnim preduzećem u pogledu zaštite interesa korisnika usluga i institucija na teritoriji grada;
- uređivanje i obezbeđivanje organizacionih, materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj i to: proizvodnja i distribucija toplotne energije i obezbeđivanje javnog osvetljenja, i drugih delatnosti na određenom području za koje je grad osnovao preduzeće, odnosno ove poslove poverio drugom privrednom društvu ili preduzetniku;
- vrši nadzor nad obavljanjem komunalnih i drugih delatnosti iz nadležnosti sekretarijata;
- izdavanje licenci iz oblasti toplotne energije, u skladu sa zakonom;
- sprovodi javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata, obavlja i druge poslove u oblasti iz delokruga Sekretarijata u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja, kao poslove državne uprave poverene zakonom, poslove izdavanja energetskih dozvola, kao i druge poslove državne uprave koje republika poveri gradu iz delokruga sekretarijata.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANIZACIONA STRUKTURA

Sektor energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i informacionog sistema energetike
- Odeljenje informacionog sistema energetike Grada
- Odeljenje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

Sektor za toplotno-energetske i elektro-energetske poslove
- Odeljenje za snabdevanje Grada toplotnom energijom i toplifikaciju Grada
- Odeljenje za javno i dekorativno osvetljenje Grada
- Odeljenje za praćenje izgradnje elektro-energetskih objekata

Sektor za ekonomske i pravne poslove
- Odeljenje za ekonomske i pravne poslove

Javna komunalna preduzeća i Privredno društvo u nadležnosti Sekretarijata za energetiku:

• JKP „Javno osvetljenje”
• JKP „Beogradske elektrane”
• Privredno društvo „Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd

  
  Korisni linkovi