Regionalni prostorni plan Beograda

Izradi i dopuni Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda pristupilo se na osnovu Odluke Skupštine grada Beograda od 16. decembra 2009. godine („Službeni list grada Beograda”, broj 57/09), a prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11), kao i prema Statutu grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 39/08).

Izmene i dopune Regionalnog prostornog plana AP Beograda usvojene su na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 21. septembra 2011. godine i objavljene u „Službenom listu grada Beograda”, broj 38/11.

Osnovna vizija razvoja Beograda je pozicioniranje Grada na nivo metropolitenskih gradova i prestonica u regionu, u skladu sa principima održivog razvoja, konkurentnosti, pristupačnosti i jačanja identiteta. Planom se definišu prostorna rešenja, smernice, politike i uslovi zaštite, uređenja i razvoja teritorije AP Beograda, osnovnih resursa i vrednosti prostora, u skladu sa regionalnim okruženjem.

Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:100000

Tekst plana i referalne karte mogu se u celini preuzeti na sajtu Urbanističkog zavoda Beograda