Kancelarija za mlade

Tiršova 1, IV sprat
e-mail: mladioffice@beograd.gov.rs
www.kancelarijazamlade.rs
Kontakt telefon: 360-5770, 360-5935

Milica Papić, direktor
Nemanja Marković, zamenik direktora

Prijem stranaka: radnim danima od 8.30 do 14.30 časova

Od 1. januara 2015. godine počela je s radom Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave Grada Beograda. Kancelarija je osnovana u okviru procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije, kao i Strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda.

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima obavlja sledeće poslove:

 • radi na unapređenju položaja mladih, deluje u pravcu rešavanja problema mladih, prati aktivnosti i sarađuje sa udruženjima od javnog značaja za rad sa mladima, savezima, udruženjima mladih i udruženjima za mlade;
 • podstiče i prati programe saveza, udruženja mladih i udruženja za mlade koji su multidisciplinarni po svom sadržaju i raznovrsni po obliku rada, a koji imaju za cilj sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, gradskog akcionog plana za mlade;
 • sarađuje i realizuje programe od interesa za mlade zajedno sa lokalnim Kancelarijama za mlade na teritoriji grada Beograda;
 • sarađuje sa ustanovama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog sektora, a koje su osnovane od strane grada i ustanova koje organizovano rade sa nadarenim i talentovanim mladima;
 • obezbeđuje stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, negovanje zdravih i bezbednih stilova života;
 • obezbeđuje sufinansiranje mladih - učenika i studenata za stručno usavršavanje, učešće na međunarodnim takmičenjima i kongresima, odnosno drugim stručnim okupljanjima u inostranstvu;
 • obezbeđuje uslove za organizovanje seminara, stručnih konferencija, i drugih stručnih okupljanja od strane ustanova ili organizacija, koja imaju međunarodni karakter, a koja su deo programske aktivnosti udruženja mladih i udruženja za mlade kao člana odgovarajuće evropske - međunarodne studentske asocijacije;
 • pruža podršku i obezbeđuje jednak položaj mladih iz osetljivih grupa, saradnja sa omladinskim udruženjima Roma, promovisanje različitosti i promovisanje tolerancije i solidarnosti među mladima;
 • obavlja i poslove koji se odnose na: organizovani pristup problemima mladih, promovisanje rada sa mladima, unapređenje preduzetništva mladih i razvijanje preduzetničkog duha kod mladih, pružanje podrške mladima u saradnji sa obrazovnim i kulturnim institucijama, Nacionalnom službom zapošljavanja, organizacionim jedinicama Gradske uprave, nevladinim organizacijama, kroz aktivno uključivanje mladih u društvene tokove i njihovo informisanje;
 • neformalno obrazovanje mladih;
 • pružanje logističke podrške u realizaciji projekata mladih, kreiranje modela volonterskih radnih kampova;
 • obezbeđuje jednak položaj mladih u društvu;
 • podsticanje i vrednovanje dostignuća mladih u različitim oblastima;
 • unapređivanje mogućnosti za kvalitetno organizovanje slobodnog vremena mladih;
 • sprovođenje društveno odgovornih kampanja iz oblasti ekologije, bezbednosti, solidarnosti, zdravlja mladih.

Kancelarija obavlja i poslove obezbeđivanja uslova za rad udruženja, uspostavlja partnerstva sa udruženjima radi učestvovanja u pripremi projekata, učestvuje u kreiranju društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo, daje podršku civilnom sektoru u uspostavljanju dijaloga i jačanju partnerstava sa organima lokalne samouprave, inicira i sprovodi razvojne projekte u saradnji sa udruženjima, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Kancelarija obavlja i druge poslove u ovim oblastima u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

  
  Korisni linkovi