Pritužbe na rad inspektora socijalne zaštite

Inspekcijski nadzor u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Beograda vrši Gradska uprava grada Beograda preko organizacione jedinice Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Inspektor socijalne zaštite Gradske uprave grada Beograda obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad radom centra za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite, odnosno pružaoca usluga socijalne zaštite koji pruža usluge smeštaja u prihvatilište (osim smeštaja za žrtve trgovine ljudima) ili prihvatnu stanicu i dnevne usluge u zajednici na teritoriji grada Beograda, kao poverene poslove.  

Pritužbe na rad inspektora socijalne zaštite možete dostaviti na ponuđenom obrascu elektronskim putem na adresu: socijalna.zastita@beograd.gov.rs, ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Beograd ul. 27. marta br. 43-45.

Obrazac pritužbe na rad inspekcije socijalne zaštite preuzmite ovde: