Prof. dr Fadilj Eminović

Rođen 27. aprila 1973. godine u Baljevcu. Diplomirao na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, gde je 2009. godine odbranio i doktorsku disertaciju. Zvanje docenta dobio je 2010. godine, a  2015. zvanje vanrednog profesora.

Od 2004. godine angažovan sa profesorima iz USA  i Evrope kao stručni konsultant u Special Olimpics, a 2012. godine postaje saradnik Regional Collaborating Centre for Europe/Eurasia in Belfast, University of Ulster, Severna Irska. Usavršavao se na Palacky University, Olomouc, Češka 2011. godine, kao i na Indiana University, USA 2015. godine. Poslednjih nekoliko godina angažovan od strane Ministarstva za Rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na stručnom i naučnom planu angažovan na nizu značajnih funkcija kao član organizacionih i naučnih odbora, na više od petnaest međunarodnih konferencija i kongresa, kao i na međunarodnim i domaćim projektima. Mentor i član brojnih komisija za odbranu master radova i doktorskih disertacija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje kao i na Multidisciplinarnim studijama pri rektoratu Univerziteta u Beogradu. Objavio je šest knjiga u inostranstvu, pet u Srbiji i više od 260 drugih naučnih publikacija. Prisutan u javnosti kroz pisanje priloga u štampanim i drugim elektronskim medijima.
Član je predsedništva udruženja Neurorehabilitatora Srbije.
Predsednik komisije za unapređenje i praćenje nastave na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Koordinator programa za međunarodnu profesionalnu razmenu studenata.
Član uređivačkih i izdavačkih odbora međunarodnih časopisa kao i recenzent izdavačkih kuća: David Publishing Company, Nova Publishing, Oxford University Press i drugih.
Predavač po pozivu na inostranim i domaćim fakultetima.