Komunalne takse – Naknade za korišćenje javnih dobara

KOMUNALNE TAKSE – NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

U skladu sa izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda (Sl. list grada Beograda 118/2018) od 01.01.2019. godine, ne utvrđuju se obaveze za: 

1) Komunalnu taksu za korišćenje reklamnih panoa, na računu 840-714431843-12;
2) Komunalnu taksu za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, na računu 840-741531843-74 i
3) Komunalnu taksu za zauzeće javne površine građevinskim materijalom na računu, 840 -741535843-08.

NA  NAVEDENE RAČUNE LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSI OBVEZNICI ĆE VRŠITI UPLATE  OBAVEZA  UTVRĐENIH ZAKLJUČNO SA 2018. GODINOM ŠTO UKLJUČUJE I DECEMBARSKU  OBAVEZU, ZA KOJU JE ROK ZA UPLATU 15.01.2019. GODINE.
      
Preplata na računima ovih komunalnih taksi neće se sistemski prebacivati na račune odgovarajućih naknada, već će obveznici  morati da podnose zahteve za preknjižavanje ili povraćaj ukoliko nastave da vrše plaćanje na navedene račune.

Komunalne takse koje je Sekretarijat za javne prihode utvrđivao zaključno sa 31.12.2018. godine,  od 01.01.2019. godine utvrđivaće se kao naknade u skladu sa Odlukom o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda (Sl. list grada Beograda 118/2018) i to :

1) naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, račun 840 – 714565843 - 77 
2) naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekta za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, račun 840 - 714566843 – 84 
3) naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju, račun 840 – 714567843 - 91