Služba glavnog urbaniste grada Beograda

Dragoslava Jovanovića 2
e-mail: urbanista@beograd.gov.rs
Telefon: 321-6396

Svetlana Jovičinac, direktor
Darko Šutanovac, zamenik direktora

Služba obavlja poslove iz delokruga propisanih zakonom i podzakonskim aktima, kojima se obezbeđuje podrška i pomoć glavnom urbanisti u koordinaciji izrade planskih dokumenata, kao i koordinaciji rada između organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, nosiocima izrade urbanističkih planova i javnih preduzeća i drugih institucija uključenih u postupke izrade i donošenja planskih dokumenata.

Preduzima aktivnosti i obavlja poslove koji se odnose na: koordinaciju izrade urbanističkih planova, koje donosi Skupština grada Beograda; koordinaciju izrade prostornih planova na teritoriji grada Beograda; koordinaciju rada između organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, nosiocima izrade urbanističkih planova i javnih preduzeća i drugih institucija uključenih u postupke izrade i donošenja planskih dokumenata; pripremu programa uređivanja zemljišta, u delu koji se odnosi na donošenje planskih dokumenata; razmatra inicijative za donošenje planskih dokumenata i o svom stavu obaveštava organizacionu jedinicu Gradske uprave grada Beograda nadležnu za poslove urbanizma radi daljeg postupanja; u saradnji sa organizacionom jedinicom Gradske uprave grada Beograda nadležnom za poslove urbanizma određuje redosled i dinamiku donošenja planskih dokumenata; sarađuje sa: nosiocem izrade plana u cilju obezbeđivanja blagovremenog pribavljanja podataka o postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zaštitu i uređenje prostora, stanju i kapacitetima infrastrukture i drugih podataka neophodnih za izradu planskog dokumenta; odgovornim planerom, odnosno odgovornim urbanistom u toku celog postupka izrade planskog dokumenta; lokalnim udruženjima urbanista i arhitekata, kao i sa drugim zainteresovanim subjektima; glavnim urbanistima drugih jedinica lokalne samouprave i razmenjuje iskustva; predlaže prioritete u oblasti urbanizma i planiranja; analizira i prati uređenje područja grada i donošenje urbanističkih dokumenata u skladu sa zakonom i svetskim standardima i prati promene stanja u prostoru; preduzima i druge aktivnosti u cilju ostvarivanja koordinacije u postupcima izrade i donošenja planskih dokumenata; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima iz oblasti planiranja i izgradnje.

U Službi su obrazovane unutrašnje organizacione jedinice i to:

1. Sektor za koordinaciju izrade urbanističke i planske dokumentacije 
2. Sektor za kapitalne projekte i odnose sa javnošću

- Odeljenje za pravne i ekonomske poslove
3. Sektor za javne prostore i arhitektonsko oblikovanje

U Sektoru za koordinaciju izrade urbanističke i planske dokumentacije obavljaju se poslovi, koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata i programa iz oblasti planiranja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mera za njihovo ostvarivanje; praćenje i implementaciju međunarodnih konvencija iz oblasti prostornog planiranja; predlaganje strateških odluka i planova o razvoju Grada, kao i smernica za izradu Strategije razvoja; pripremu prezentacije projekata; saradnju sa naučnim institucijama i strukovnim udruženjima u vezi razvoja grada; pripremu informacija za potrebe Glavnog urbaniste; praćenje rada i realizacije izrade urbanističkih planova; saradnju sa nosiocima izrade prostornih planova, generalnog urbanističkog plana, planova generalne i detaljne regulacije u svim fazama izrade; pripremu informacija o materijalu koje razmatra Komisija za planove; koordinaciju rada između organa nadležnog za poslove urbanizma i javnih preduzeća, kao i drugih institucija uključenih u postupak izrade i donošenja planskih dokumenata; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja; praćenje poslova na pripremi i realizaciji Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta; razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture; praćenje i koordinaciju planiranja i realizacije saobraćajne i komunalne infrastrukture; davanje smernica i učešće u pripremi programa i planova razvoja sistema komunalne infrastrukture grada; učešće u planiranju razvoja transportnog sistema u funkciji prostornog razvoja grada; davanje smernica u planiranju strateških i tehničkih rešenja saobraćajnih sistema u planskim i urbanističko-tehničkim dokumentima grada; implementaciju i razvoj sistema urbane mobilnosti; učestvovanje u pripremanju programa izrade urbanističkih planova i programa uređivanja zemljišta, koji se odnose na planiranje saobraćajne infrastrukture; predlaganje smernica za izradu strategije razvoja urbane mobilnosti, kao deo celokupne strategije razvoja grada; praćenje efekata urbane mobilnosti na ostale vidove saobraćaja i životnu sredinu; učestvovanje u izradi programa iz oblasti urbane mobilnosti, na osnovu dinamike realizacije Strategije razvoja grada i planskih dokumenata; promovisanje pešačenja i biciklističkog saobraćaja; saradnju na izradi kampanja za unapređenje bezbednosti biciklista; koordinaciju iz domena urbane mobilnosti sa stručnim republičkim i gradskim institucijama, kao i ekspertima iz oblasti saobraćajne infrastrukture i saobraćajnih objekata. 

U Sektoru za kapitalne projekte i odnose sa javnošću obavljaju se poslovi koji se odnose na: razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva, kao i praćenje i preduzimanje mera za njihovo ostvarivanje; unapređenje poslovnog ambijenta u oblasti građevinarstva; učešće u pripremi razvojnih projekata grada; praćenje realizacije izrade strateških i razvojnih projekata grada; obezbeđenje promocije najbolje prakse u oblasti urbanizma i arhitekture.
U Odeljenju za pravne i ekonomske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: normativno pravne i finansijske poslove za potrebe službe, kadrovske i opšte poslove.

U Sektoru za javne prostore i arhitektonsko oblikovanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje smernica razvoja arhitekture u odnosu na zaštitu autentičnosti prostora i identiteta naselja; praćenje i proučavanje stanja u oblasti uređenja grada i davanje predloga za preduzimanje mera; analizu programa uređenja javnih površina i saradnju sa nosiocima izrade programa; učešće u izradi propisa iz oblasti uređenja grada; obezbeđenje kvaliteta arhitektonskih rešenja; unapređenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja.

  
  Korisni linkovi