Izmenjen i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Ministar finanasija je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a u vezi sa Zakonom o porezima na imovinu, doneo PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU („Službeni glasnik RS”, 151/2020), koji stupa na snagu 1. januara 2021. godine i primenjuje se za prijavljivanje poreskih obaveza koje su nastale posle 1. januara 2021. godine.

PREUZMITE TEKST NAVEDENOG PRAVILNIKA I OBRAZACA PPI-1, Prilog-1 – uz Obrazac PPI-1, Podprilog uz Prilog - 1, Prilog – 2 uz Obrazac PPI-1 za 2021. i PPI-2 za 2021. godinu.

U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS", broj 80/02…144/20) podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koji vode poslovne knjige. 

Obveznici koji ne vode poslovne knjige-fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu, a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku. 

Prijava u elektronskom obliku podnosi se preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije - JIS LPA na adresi https://lpa.gov.rs.