četvrtak, 20. jul 2023.

Strategija zelene infrastrukture grada Beograda

Sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio je da počinje izrada strategije zelene infrastrukture Grada Beograda. Projekat izrade sprovodi Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prema definiciji Evropske komisije, zelena infrastruktura je strateški planirana mreža prirodnih i prirodi bliskih područja koja je dizajnirana i održavana na takav način da omogućava funkcionisanje širokog spektra servisa ekosistema. Imajući na umu sve veći značaj pristupa zelene infrastrukture u održivom razvoju urbanih predela, a posebno sa aspekta adaptacije na klimatske promene, smanjenja aerozagađenja, očuvanja biodiverziteta i unapređenja kvaliteta života u gradovima, Sekretarijat za zaštitu životne sredine smatra da problematici zelene infrastrukture treba pristupiti strateški, multidisciplinarno i integralno.

Strategija će sagledati sve aspekte prostorne, ekološke i institucionalne elemente zelene infrastrukture i njihovog vrednovanja kroz prizmu servisa ekosistema da bi se osigurala njihova zaštita i unapređenje kroz kontekst planiranja, projektovanja, izgradnje i održavanja. Strategija će biti bazirana na postojećim strateškim i planskim dokumentima i relevantnim projektima za ovu oblast.

Kao sastavni deo biće izrađen i akcioni plan koji će sadržati mere i aktivnosti za postizanje ciljeva strategije.retarijat za zaštitu životne sredine želi da obezbedi šire učešće zainteresovanih strana i na taj način unese punu objektivnost i transparentnost u proces izrade ovog dokumenta. U tom cilju, planira se formiranje radne grupe koja će biti sačinjena od predstavnika Gradske uprave Grada Beograda, privrede, stručne i naučne zajednice, predstavnika civilnog društva, kao i drugih zainteresovanih strana. Glavni zadatak članova radne grupe biće aktivno učešće u pripremi dokumenta javne politike u svim fazama izrade nacrta dokumenta. Pozivaju se organizacije civilnog društva i druga zainteresovana javnost sa iskustvom i ekspertizom u oblasti zelene infrastrukture, da se prijave za učešće u procesu izrade strategije na imejl-adresu beoeko@beograd.gov.rs do 5. avgusta 2023. godine.