Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Karađorđeva 71
e-mail: beoeko@beograd.gov.rs

Ivana Vilotijević, sekretar, 7975-100
dr Jasmina Madžgalj, podsekretar, 7975-100

Prijem stranaka radnim danima od 8.30 do 15.30 časova.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

SEKTOR ZA MONITORING I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE obavlja studijsko-analitičke, dokumentacione i druge stručne poslovi koji se odnose na: praćenje kvaliteta činilaca životne sredine (vazduh, voda, zemljište), uticaja buke i vibracija, jonizujućih i nejonizujućih zračenja, odnosno zagađujućih materija i energije na životnu sredinu, vođenje i ažuriranje lokalnog registra izvora zagađivanja; izveštavanje, pripremu i objavljivanje podataka, izveštaja i informacija o stanju životne sredine i sprovedenim aktivnostima, obrazovanje u oblasti životne sredine, podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i saradnju sa udruženjima, kontrolu i smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih organizama na javnim površinama i u stambenom fondu na teritoriji grada; upravljanje i održavanje informacionih sistema i baza podataka iz oblasti zaštite životne sredine Beograda.
1) Odeljenje za monitoring životne sredine, informisanje i saradnju sa udruženjima
2) Odeljenje za preventivnu zaštitu životne sredine, upravljanje informacionim sistemima i bazama podataka

SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I KLIMATSKE PROMENE obavlja studijsko-analitičke i druge stručne poslove koji se odnose na: izradu, realizaciju, praćenje, promociju i izveštavanje o realizaciji strateških planova, programa i projekata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena; izradu, koordinaciju sprovođenja, praćenje i izveštavanje o napretku u sprovođenju programa zaštite životne sredine i akcionog plana; realizaciju akcionih i sanacionih planova i projekata, projekata rekultivacije i remedijacije, kao i različitih studija koje doprinose unapređenju stanja životne sredine; realizaciju planova i projekata iz oblasti zaštite životne sredine iz delokruga Sektora, koji se doniraju/subvencionišu iz stranih ili domaćih fondova; praćenje standarda i realizaciju projekata u funkciji razvoja i primene novih tehnologija i uvođenja čistije proizvodnje.
1) Odeljenje za strateško planiranje, upravljanje projektima i klimatske promene 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE obavlja upravne, studijsko-analitičke i druge stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine u prostornim i urbanističkim planovima koje donose grad i gradske opštine i drugim aktima za uređenje prostora i izgradnju objekata i postrojenja iz nadležnosti grada, u skladu sa Statutom grada; ocenu i davanje saglasnosti na stratešku procenu uticaja na životnu sredinu planova i programa u oblasti planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune; sprovođenje postupaka procene uticaja projekata na životnu sredinu za projekte za koje građevinsku dozvolu za izgradnju objekata izdaju grad i gradske opštine, u skladu sa Statutom grada; izdavanje dozvola za upravljanje otpadom za sve aktivnosti na teritoriji grada Beograda i za sva postrojenja za koja građevinsku dozvolu za izgradnju objekata izdaju Grad i Gradske opštine, u skladu sa Statutom grada, kao i izdavanje potvrda o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom i mišljenja o zahtevima za izdavanje dozvole o kojima rešava nadležno ministarstvo u skladu sa zakonom; vođenje registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom, odnosno registra izdatih potvrda o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom; vođenje evidencije o dostavljenim podacima o radu mobilnog postrojenja za upravljanje otpadom na području grada Beograda, kao i evidencije o dostavljenim dokumentima o kretanju opasnog otpada na području grada Beograda u skladu sa zakonom; izdavanje integrisanih dozvola za rad novih i usklađivanje rada postojećih postrojenja, kao i vođenje registra izdatih integrisanih dozvola i registra rezultata monitoringa koji obavlja operater postrojenja; izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa i za korišćenje naročito opasnih hemikalija; izdavanje dozvola za rad stacionarnih izvora zagađivanja vazduha, kao i u drugim oblastima koje Republika poveri gradu Beogradu.
1) Odeljenje za procenu uticaja planova i programa na životnu sredinu,
2) Odeljenje za procenu uticaja projekata na životnu sredinu, 
3) Odeljenje za izdavanje dozvola

SEKTOR ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE I POSLOVE NABAVKI obavlja normativno-pravne, upravni, studijsko-analitičke, finansijsko-računovodstvene i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i drugih propisa u oblasti zaštite prirode, prirodnih resursa i životne sredine, upravljanja otpadom, javnih nabavki, budžetskog sistema i finansiranja lokalne samouprave, radnih odnosa; izradu propisa, upravnih i drugih akata; planiranje, pripremu i sprovođenje postupaka javnih nabavki dobara, usluga i izvođenja radova; izradu akata u postupcima nabavki na koje se zakon ne primenjuje; izradu ugovora; izradu i izvršenje budžeta grada Beograda, odnosno godišnjeg finansijskog plana u okviru budžetskih aproprijacija i budžetskog fonda; planiranje, pripremu i izradu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda.
1) Odeljenje za pravne poslove;
2) Odeljenje za poslove javnih nabavki;
3) Odeljenje za ekonomske poslove.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM obavlja poslove planiranja i organizovanja upravljanja otpadom koji se odnose na: izradu, izmene i sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom; podsticanje, razvoj, organizaciju, izradu i praćenje pojedinačnih programa, planova i projekata u oblasti upravljanja otpadom, prevencije, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada; uređivanje, obezbeđivanje, organizovanje i sprovođenje upravljanja komunalnim otpadom i obezbeđivanje uslova za njegov razvoj, kao i uređivanje postupaka naplate usluga u oblasti upravljanja komunalnim, odnosno inertnim i neopasnim otpadom; uređenje i organizovanje selekcije i odvojenog sakupljanja otpada, uključujući i učestalost sakupljanja otpada radi reciklaže (papir, metal, plastika i staklo); obezbeđivanje odlaganje otpada u kontejnere, kante ili na drugi način; preduzimanje mera kojima se obezbeđuje visok kvalitet reciklaže; preduzimanje mera kojima se obezbeđuje i promoviše ili unapređuje ponovno iskorišćenje otpada i obezbeđivanje da se otpad ne meša sa drugim vrstama otpada ili drugim materijalima sa različitim svojstvima; učešće u određivanju i pripremanju lokacija i izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada; učešće u određivanju i pripremanju lokacija, obezbeđivanju, opremanju i radu centara za sakupljanje otpada iz domaćinstva koji nije moguće odložiti u kontejnere za komunalni otpad (kabasti, biorazgradivi i drugi otpad) uključujući opasan otpad iz domaćinstva, kao i transfer stanica; preduzimanje mera za podsticanje ponovne upotrebe i pripreme za ponovnu upotrebu proizvoda; vođenje evidencije divljih deponija i postojećih nesanitarnih deponija i obezbeđivanje njihovog uklanjanja, sanacije i rekultivacije uz izradu projekata sanacije i rekultivacije; vođenje evidencije o prikupljenom komunalnom otpadu; vršenje nadzora nad obavljanjem komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom; izrada izveštaja o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom; sprovođenje postupaka javnih nabavki iz svoje nadležnosti; vršenje poslova na praćenju i realizaciji projekta – ugovora o  javno-privatnom partnerstvu između grada Beograda i privatnog partnera u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada u Vinči, informisanje, obrazovanje i razvijanje javne svesti o upravljanju otpadom i druge poslove u oblasti planiranja i organizovanja upravljanja otpadom u skladu sa zakonom, Statutom grada Beograda i drugim propisima.
1) Odeljenje za planiranje i izgradnju sistema upravljanja komunalnim otpadom,
organizaciju primarne selekcije, sakupljanja i reciklaže otpada.
- a) Odsek za praćenje projekta JPP Vinča

SEKTOR ZA ZAŠTITU PRIRODE I UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA  obavlja studijsko-analitičke i druge stručne poslove koji se odnose na: izradu planova, programa i projekata u oblasti zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i dobara, adaptacije na klimatske promene i zaštite životne sredine; izradu, koordinaciju sprovođenja, praćenje i izveštavanje o napretku u sprovođenju programa zaštite životne sredine i akcionog plana; učešće u izradi akcionih i sanacionih planova i projekata; pripremu promocije i prezentacije planova, programa i projekata za zaštitu prirodnih vrednosti, javnih i zaštićenih prirodnih dobara; uspostavljanje, održavanje i korišćenje podataka iz specifičnih baza podataka od interesa za zaštitu prirode i životne sredine; realizaciju projekata i strategija iz oblasti zaštite boidiverziteta na teritoriji grada; apliciranje, realizaciju i sprovođenje strategije, planova i projekata iz oblasti zaštite životne sredine iz delokruga Sektora, koji se doniraju/subvencionišu iz Evropskih fondova ili nekih drugih fondova stranih ili domaćih fondova.
1) Odeljenje za zaštitu prirode
2) Odeljenje za upravljanje prirodnim resursima

  
  Korisni linkovi