Sekretarijat za zdravstvo

Kraljice Marije 1/XII
e-mail: zdravstvo@beograd.gov.rs

sekretar, 7157-480, faks: 3376-135
Goran Marković, v.d. podsekretara, 7157-477

Prijem stranaka radnim danima od 10 do 14 časova.

Sektor za zaštitu prava pacijenata
Tiršova 1, tel. 3605-634
e-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Prijem stranaka radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05), nadležnosti Grada Beograda u oblasti zdravstvene zaštite mogu se svrstati u tri grupe:

1. Društvena briga za zdravlje na nivou Grada
Obuhvata mere za obezbeđivanje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji opštine odnosno grada, i to:
- praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene službe na svojoj teritoriji, kao i staranje o sprovođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti;
- stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost korišćenja primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji;
- koordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa jedinica lokalne samouprave, građana, preduzeća, socijalnih obrazovnih i drugih ustanova i drugih organizacija;
- obezbeđivanje sredstava za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač u skladu sa zakonom i Planom mreže zdravstvenih ustanova, a koje obuhvata održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, odnosno, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava, opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, kao i za druge obaveze određene zakonom i aktom o osnivanju;
- saradnja sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima, na poslovima razvoja zdravstvene zaštite.

Grad može doneti i posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za grad, a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou, u skladu sa svojim mogućnostima, i utvrditi cene tih pojedinačnih usluga, odnosno programa. Grad obezbeđuje rad mrtvozorske službe na svojoj teritoriji. Društvena briga za zdravlje na nivou grada, prema tome, obuhvata: mere za obezbeđivanje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji Grada; obezbeđenje rada mrtvozoračke službe na svojoj teritoriji, donošenje posebnih programa zdravstvene zaštite i obezbeđivanje sredstava za ostvarivanje društvene brige za zdravlje u budžetu Grada.

2. Osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama
- 1 apoteku (Apoteka ''Beograd'')

3. Obezbeđenje sredstava u budžetu
U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Grad u svom budžetu obezbeđuje sredstva za:
- ostvarivanje društvene brige za zdravlje (član 13. Zakona)
- realizaciju programa i projekata iz oblasti zdravstvene zaštite;
- vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama ( održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, odnosno, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava, opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema)
- stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrda o smrti (član 219. Zakona);
- plaćanje naknade za pruženu hitnu medicinsku pomoć, ako zdravstvena ustanova ovu uslugu nije naplatila od organizacije za zdravstveno osiguranje u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture – uz mogućnost traženja naknade isplaćenog (član 162. Zakona);
- Snošenje troškova obdukcije umrlog lica, koja je izvršena na zahtev doktora medicine određenog za utvrđivanje uzroka smrti od strane nadležnog organa grada (član 223. Zakona)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANIZACIONA STRUKTURA

I SEKTOR ZA ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
1. Odeljenje za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu zaštitu


- obezbeđivanje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji grada, u skladu sa zakonom;
- praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene službe, stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, staranje o sprovođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti, kao i predlaganje i preduzimanje mera za njihovo unapređenje na teritoriji grada;
- stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost korišćenja primarne zdravstvene zaštite;
- koordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa, jedinica lokalne samouprave, građana, preduzeća, socijalnih, obrazovnih i drugih ustanova i drugih organizacija;
- međusektorska saradnja, koordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja delatnosti u oblasti javnog zdravlja na teritoriji grada;
- obezbeđivanje uslova za obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove, planiranje i ostvarivanje programa u oblasti javnog zdravlja;
- promocija zdravlja i sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti i faktora rizika;
- preduzimanje odgovarajućih mera za dalju modernizaciju i međusobnu usklađenost zdravstvenih kapaciteta;
- praćenje rada zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Grad, razmatranjem njihovih godišnjih programa rada i izveštaja o radu i pokretanje inicijativa, u skladu sa zakonom;
- obezbeđenje rada zdravstvene službe za vreme održavanja raznih manifestacija na teritoriji grada;
- obezbeđivanje uslova za brzo reagovanje u elemenatarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama na svojoj teritoriji, u skladu sa merama Vlade;
- pripremanje analiza, informacija i drugih stručno-analitičkih materijala za potrebe Sekretarijata, gradonačelnika, Gradskog veća, Skupštine grada i njenih organa i tela u oblasti zdravstvene zaštite;
- stručna obrada akata i drugih materijala i organizacione i administrativne poslove za radna tela Sekretarijata i Skupštine grada;
- pružanje pomoći građanima u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i materijalne pomoći;
- razmatranje predstavki, pritužbi, peticija i predloga građana, postupanje po njima i obaveštavanje građana;
- ostvarivanje saradnje sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima, na poslovima razvoja zdravstvene zaštite;
- ostvarivanje saradnje sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, organima Gradske uprave grada Beograda, zdravstvenim i drugim ustanovama;
- preduzima mere za obezbeđivanje i sprovođenje aktivnosti u oblastima delovanja javnog zdravlja, u okviru posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja, od interesa za stanovništvo na teritoriji  grada, i to: međusektorsku saradnju, koordinaciju, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja aktivnosti u oblastima javnog zdravlja koja se ostvaruje zajedničkom aktivnošću organa grada, nosilaca i učesnika u oblasti javnog zdravlja;  praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene službe, kao i predlaganje i preduzimanje mera za njihovo unapređenje;
- promociju zdravlja i sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja i životne sredine i radne okoline, epidemiološki nadzor, sprečavanje i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti, povreda i faktora rizika;
- obezbeđivanje uslova za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova, planiranje i ostvarivanje programa u oblasti javnog zdravlja;
- obezbeđivanje uslova za brzo reagovanje u kriznim i vanrednim situacijama u skladu sa merama Vlade;
- obezbeđivanje uslova za praćenje stanja životne sredine (vode, vazduha, zemljišta, buke, vibracija, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja) i uticaja faktora životne sredine i radne okoline na zdravlje;
- obezbeđivanje uslova za snabdevanje stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće i bezbednom hranom, dispoziciju otpadnih materija i odgovarajuće uslove životne sredine i radne okoline;
- obezbeđivanje uslova za obavljanje aktivnosti iz oblasti epidemiološkog nadzora;
- jačanje kapaciteta nosilaca aktivnosti i učesnika u oblastima delovanja javnog zdravlja;
- obaveštavanje nadležnih državnih organa i javnosti o svim rizicima i drugim javnozdravstvenim problemima koji mogu imati negativne posledice po zdravlje stanovništva; podršku radu i razvoju nosilaca aktivnosti i učesnika u sistemu javnog zdravlja na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom;
- donošenje i finansiranje posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja za svoju teritoriju, koje sačinjavaju u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje, u skladu sa zakonom.

II SEKTOR ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE
1. Odeljenje za pravne poslove
2. Odeljenje za ekonomske poslove
3. Odsek za administrativno-tehničke poslove


- primena zakona i drugih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i neposredno sprovođenje propisa Grada;
- iniciranje i predlaganje donošenja i izmene zakonskih propisa i drugih akata u oblasti zdravstvene zaštite;
- pripremanje nacrta odluka i drugih akata u oblasti zdravstva koje donosi Skupština grada;
- pripremanje akata za osnivanje zdravstvenih ustanova koje u skladu sa zakonom i planom mreže zdravstvenih ustanova osniva grad;
- pripremanje akata i preduzimanje aktivnosti vezanih za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je grad osnivač;
- aktivnosti vezane za imenovanje i razrešenje direktora, zamenika direktora, upravnih i nadzornih odbora zdravstvenih ustanova koje donosi Skupština grada;
- pripremanje predloga rešenja za davanje saglasnosti na statute zdravstvenih ustanova koje donosi Skupština grada;
- praćenje rada zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Grad, razmatranjem njihovih godišnjih programa rada i izveštaja o radu i finansijskom poslovanju;
- pripremanje analiza, informacija i drugih stručno-analitičkih materijala za potrebe Sekretarijata, gradonačelnika, Gradskog veća, Skupštine grada i njenih organa i tela u oblasti zdravstvene zaštite;
- stručna obrada akata, drugih materijala i organizacione i administrativne poslove za sednice radnih tela Sekretarijata i Skupštine grada;
- obezbeđenje rada mrtvozorske službe, odnosno praćenje i predlaganje organizacije vršenja poslova stručnog utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvenih ustanova;
- određivanje doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvenih ustanova i izdavanje potvrda o smrti;
- pripremanje ugovora koji se zaključuju sa zdravstvenim ustanovama u vezi sa obavljanjem i finansiranjem ovih poslova;
- poslovi u vezi sa obezbeđivanjem sredstava za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je Grad osnivač;
- finansijsko-materijalni poslovi u vezi praćenja i obezbeđivanja uslova za vršenje i finansiranje poslova stručnog utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvenih ustanova;
- finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva;
- izrada finansijskog plana Sekretarijata;
- aktivnosti vezane za sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad, a za koje su sredstva obezbeđena u budžetu Grada;
- pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite;
- razmatranje predstavki, pritužbi, peticija i predloga građana, postupanje po njima i obaveštavanje građana;
- administrativno-tehničke poslove za potrebe Sekretarijata;
- staranje o sprovođenju zaključaka gradonačelnika, kao i odluka i drugih akata Skupštine grada;
- ostvarivanje saradnje sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, organima Gradske uprave grada Beograda, zdravstvenim ustanovama i drugim organima i organizacijama u izvršavanju poslova iz delokruga rada Sekretarijata.

III SEKTOR ZA PROGRAME, PROJEKTE I ANALIZU INVESTICIJA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE  ZAŠTITE

- aktivnosti vezane za analiziranje, izradu, praćenje i realizaciju programa i projekata iz oblasti zdravstvene zaštite;
- predlaganje posebnih programa zdravstvene zaštite koje donosi grad, kao i cene tih programa, odnosno pojedinačnih usluga i staranje o njihovom sprovođenju;
- donošenje posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja za svoju teritoriju, u skladu sa zakonom;
- aktivnosti vezane za Projekat ''Beograd-zdrav grad'';
- aktivnosti vezane za unapređenje zdravstvene zaštite starih i vulnerabilnih grupacija;
- analiza postojećih institucionalnih i vaninstitucionalnih resursa zdravstvene zaštite i sa njom povezanih drugih vidova zaštite u cilju izrade predloga, preporuka i definisanja mera i standarda za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;
- organizovanje i sprovođenje aktivnosti usmerenih na multisektorsku saradnju i preventivne programe;
- pripremanje i ugovaranje projekata i programa iz oblasti zdavstvene zaštite;
- prikupljanje, izučavanje i obrada međunarodnih i domaćih projekata iz oblasti zdravstva, a koji se odnose na delatnost zdravstvenih ustanova čiji je osnivač grad Beograd;
- procena stanja objekata i opreme zdravstvenih ustanova i izrada analiza i predlaganje mera za poboljšanje postojećeg stanja;
- pripremanje analiza, informacija i drugih stručno-analitičkih materijala za potrebe Sekretarijata, gradonačelnika, Gradskog veća, Skupštine grada i njenih organa i tela u vezi programa i projekata iz oblasti zdravstvene zaštite;
- stručna obrada akata, drugih materijala i organizacione i administrativne poslove za radna tela Sekretarijata i Skupštine grada;
- ostvarivanje saradnje na programima i projektima sa humanitarnim, stručnim i nevladinim organizacijama, savezima i udruženjima;
- ostvarivanje saradnje sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, organima Gradske uprave grada Beograda, zdravstvenim i drugim ustanovama.

IV SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

- organizovani pristup zaštite prava pacijenata i pružanja potrebnih informacija i saveta u vezi sa pravima pacijenata, pružanje podrške u unapređenju i ostvarivanju zaštite prava pacijenata, organizovanje i koordinaciju rada savetnika pacijenata na teritoriji grada Beograda i Saveta za zdravlje; 
- ostvarivanje saradnje sa zdravstvenim ustanovama, drugim oblicima zdravstvene službe – privatnom praksom, organizacionim jedinicama visokoškolskih ustanova zdravstvene struke koje obavljaju zdravstvenu delatnost i drugim pravnim licima koji obavljaju određene poslove iz zdravstvene delatnosti, Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, organima grada, gradskim opštinama, udruženjima pacijenata i drugim organima i organizacijama;
-preduzimanje mera u cilju adekvatnog funkcionisanja savetnika za zaštitu prava pacijenata, praćenje i nadzor nad radom savetnika za zaštitu prava pacijenata radi kontrole izvršenja obaveza utvrđenih Zakonom o pravima pacijenata („Službeni glasnik RS“, broj 45/13) i podzakonskim opštim aktima;
- stručne, operativne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta za zdravlje;
- studijsko-analitički i statističko-evidencioni poslovi koji omogućavaju praćenje i analizu zaštite prava pacijenta, kao i druge poslove u oblasti zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Beograda.

Zakon o pravima pacijenata („Službeni glasnik RS” broj 45/15)

Sektoru za zaštitu prava pacijenata možete se obratiti i preko portala e-uprava.

  
  Korisni linkovi