Sekretarijat za skupštinske poslove i propise

Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

Nataša Đukić, sekretar, 3241-909
Mladen Mladenović, podsekretar, 3216-121

Sekretarijat za skupštinske poslove i propise obavlja poslove koji se odnose na:
- stručne i organizacione poslove za Skupštinu grada i Gradsko veće vezano za pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama tih organa, čuvanje izvornih dokumenata o radu tih organa i vođenje evidencije o njihovim održanim sednicama;
- izbor, imenovanja i postavljenja iz nadležnosti organa Grada;
- stručne i organizacione poslove za načelnika Gradske uprave;
- pružanje stručne pomoći Gradskoj upravi u pripremi nacrta akata i njihovo usklađivanje sa pravnim sistemom;
- davanje pravnih mišljenja Skupštini grada, Gradonačelniku i Gradskom veću o zakonitosti akata Grada;
- pripremu propisa i materijala vezano za položaj Grada i gradskih opština i druga pitanja iz oblasti lokalne samouprave, organizaciju i rad Skupštine grada i Gradskog veća, kao i drugih propisa koji ne spadaju u delokrug drugih organizacionih jedinica;
- pripremu odgovora Ustavnom sudu Republike Srbije povodom osporenih propisa Grada;
- pripremu prečišćenih tekstova propisa Grada;
- uređivanje ''Službenog lista grada Beograda'', stručne i organizacione poslove za potrebe pojedinih radnih tela organa Grada, kao i druge poslove u skladu sa propisima Grada.