Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1/IV


Dejan Kesar , sekretar, 7157-411, 7157-412
Igor Šišić, podsekretar, 7157-411, 7157-412

e-mail: sop@beograd.gov.rs
faks: 011 337 6469

Prijem stranaka u okviru radnog vremena Sekretarijata, u skladu sa potrebama posla, rokovima propisanim zakonom, kao i u skladu sa zahtevima i potrebama organa Grada i drugih zainteresovanih lica.

Sekretarijat za opšte poslove je obrazovan radi obavljanja stručnih, tehničkih i drugih zajedničkih poslova za potrebe organa Grada i njihovih radnih tela. Sekretarijat u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, pored ostalog, obavlja poslove koji se odnose i na:
- nabavke dobara i usluga za potrebe organa Grada;
- investiciono-tehničko i tekuće održavanje zgrada i opreme koje koriste organi Grada;
- administrativno-tehničke poslove prijema, evidentiranja i otpremanja pošte;
- vođenje arhivskih poslova i druge tehničke i administrativne poslove u vezi sa kancelarijskim poslovanjem,
- održavanje sredstava i opreme;
- evidenciju korišćenja i izdavanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala;
- korišćenje i održavanje sredstava informatičke opreme, sa servisnim intervencijama i drugi poslovi za potrebe informatičko-tehničke podrške u Gradskoj upravi;
- obavljanje službenog prevoza i servisiranja službenih vozila;
- fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje objekata Gradske uprave;
- poslove bezbednosti i zaštite na radu;
- pružanje ugostiteljskih usluga u objektima koje koriste organi grada;
- rad biblioteke Gradske uprave i organizovanje evidencije i distribucije službenih glasila i stručne literature;
- rad štamparija;
- održavanje higijene u prostorijama organa grada.

U Sekretarijatu su obrazovane unutrašnje organizacione jedinice - sektori:

1. Sektor za javne nabavke, pravne poslove i ugostiteljske usluge;
2. Sektor za kancelarijsko poslovanje i radne odnose;
3. Sektor za finansijsko-materijalno poslovanje i evidentiranje imovine;
4. Sektor za opšte poslove, investiciono i tekuće održavanje, korišćenje i održavanje sredstava za automatsku obradu podataka; i
5. Sektor za protivpožarnu zaštitu, praćenje realizacije ugovora i prevozne usluge.

  
  Korisni linkovi