Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju

Tiršova br. 1, Beograd

Darko Glavaš, sekretar, tel. 011/3605-609
Marijana Đurić, v.d. podsekretara, tel. 011/3605-609
Faks: 011/3605-941
e-mail: bks@beograd.gov.rs

Prijem stranaka u sekretarijatu je radnim danima od 10 do 14 časova.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju obavlja studijsko-analitičke, stručno-operativne, organizacione i administrativno - tehničke poslove koji se odnose na:
- poslove planiranja pripreme za odbranu i vanredne situacije i zaštitu tajnosti podataka; izradu, rukovanje i čuvanje Plana odbrane Grada Beograda koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije; izradu i sprovođenje Plana i programa razvoja sistema zaštite i spasavanja za teritoriju grada; sprovođenjenje Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Beograda; obavljanje poslova koje se odnose na uspostavljanje sistema ranog upozorenja na katastrofe u skladu sa zakonom; planiranje, organizovanje i usklađivanje opštih i posebnih mera zaštite tajnosti podataka; koordiniranje rada sa gradskim opštinama i pravnim subjektima iz delokruga poslova planiranja pripreme za odbranu i bezbednosti, zaštite tajnosti podataka i vanrednih situacija u skladu sa zakonom; analiziranje, operativni rad i upravljanje, kao i planiranje, organizaciju, izradu i ažuriranje akustičke studije, procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i dogradnje sistema za javno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva u okviru Situacionog centra; ažuriranje i unos podataka u Sistem za inegrisano upravljanje vanrednim situacijama, koji se odnose na procenu rizika od katastrofa, Planove zaštite i spasavanja, Planove smanjenja rizika i Operativne planove odbrane od poplava.
- koordinaciju aktivnosti Gradske uprave, javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd, a koje se odnose na infrastrukturne radove od značaja za grad Beograd;
- koordinaciju aktivnosti javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća i Gradske uprave sa privrednim subjektima i organizacijama koji organizuju manifestacije i događaje na javnim površinama, koji su od značaja za grad Beograd;
- priprema nacrt odluke kojom se utvrđuju manifestacije od značaja za grad, koje nisu u delokrugu drugih organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda;
- učestvuje u realizaciji i stvaranju uslova za realizaciju manifestacija, događaja i promotivnih sadržaja (na primer: filmska, TV i reklamna produkcija i dr.) na javnim površinama, koji su od značaja za grad, u skladu sa posebnom odlukom grada.

  
  Korisni linkovi