Gradske opštine

 

Gradska opština je deo teritorije Grada Beograda u kojoj se vrše određeni poslovi lokalne samouprave utvrđeni Statutom grada. Poslove gradske opštine vrše organi gradske opštine. Građani učestvuju u vršenju poslova gradske opštine preko izabranih odbornika u skupštinu gradske opštine, putem građanske inicijative, zbora građana i referenduma, u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i aktima gradske opštine.

Organi gradske opštine su:
- Skupština gradske opštine
- Predsednik gradske opštine
- Veće gradske opštine
- Uprava gradske opštine

Skupština gradske opštine ima od 19 do 75 odbornika.

Predsednik gradske opštine predsedava Skupštinom gradske opštine i predsednik je Veća gradske opštine. Predsednika gradske opštine bira Skupština gradske opštine iz reda odbornika.

Veće gradske opštine čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i najviše 11 članova. Članove bira Skupština gradske opštine, na predlog predsednika gradske opštine.

Gradske opštine:
Čukarica
Novi Beograd
Palilula
Rakovica
Savski venac
Stari grad
Voždovac
Vračar
Zemun
Zvezdara
Barajevo
Grocka
Lazarevac
Mladenovac
Obrenovac
Sopot
Surčin

Nadležnosti gradske opštine:
- donosi odluku o organizaciji i radu organa gradske opštine, budžet i završni račun;
- može da obrazuje mesnu zajednicu, po pribavljenom mišljenju građana, u skladu sa odlukom skupštine gradske opštine o načinu obrazovanja, poslovima i načinu finansiranja poslova mesne zajednice;
- daje mišljenje na urbanističke planove koji se donose za njeno područje i na regionalni prostorni plan Grada;
- daje građevinsko zemljište u zakup, u skladu sa zakonom i odlukom Grada, radi izgradnje objekta bruto površine do 800 m2.
- donosi rešenje u prvom stepenu za izgradnju i rekonstrukciju objekta do 800 m2 bruto površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor i odlučuje o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama (kiosci i manji montažni objekti) u skladu sa odlukom i planom koji donosi Grad.
- sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
- stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
- uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
- stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području;
- planira i preduzima mere u slučaju elementarnih i drugih nepogoda u gradskoj opštini i stvara uslove za njihovo otklanjanje u cilju zaštite građana i materijalnih dobara;
- organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
- štiti i unapređuje životnu sredinu i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenju i unapređenje područja sa lekovitim prirodnim svojstvima;
- stara se i predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina, dečjih igrališta, objekata javne rasvete i saobraćajnih znakova;
- stara se o javnom obaveštavanju građana o pitanjima od značaja za život i rad građana u gradskoj opštini;
- obezbeđuje pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava, u skladu sa zakonom;
- uređuje organizaciju, postupanje i rad mirovnih veća;
- obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe gradske opštine, uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva preduzeća;
- izvršava propise i opšte akte Grada i gradske opštine.

Gradske opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, pored navedenih poslova:
- donose urbanističke planove za svoje područje, osim generalnog i planova za primarne objekte jedinstvenog gradskog infrastrukturnog sistema, izdaju akta o uslovima za uređenje prostora na osnovu planova koje donose;
- donose rešenje u prvom stepenu za izgradnju i rekonstrukciju objekata za koje izdaju akte o uslovima za uređenje prostora na osnovu planova koje donose;
- daju građevinsko zemljište u zakup radi izgradnje objekata predviđenih urbanističkim planovima koje one donose i donose plan za postavljanje privremenih objekata na javnim površinma (kiosci i manji montažni objekti);
- obezbeđuju uslove za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (proizvodnja i isporuka vode, gasa, toplotne i termoelektrične energije, održavanje grobalja i obavljanje pogrebnih usluga, obavljanje dimničarskih usluga, usluga pijaca, kao i za održavanje javnih zelenih površina i dr.) i za njihovo obavljanje, po pravilu, osnivaju javna preduzeća;
- staraju se o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za gradsku opštinu.