ponedeljak, 5. septembar 2016.

Služba za informisanje

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Beograda u 2016. godini

Na osnovu čl. 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 58/15), člana 83. Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda („Službeni list Grada Beograda”, br. 8/2013, 9/2013, 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/15, 43/15 i 74/15) i Odluke o budžetu Grada Beograda za 2016. godinu („Službeni list Grada Beograda”, br. 81/15 i 63/16) 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Služba za informisanje

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Beograda u 2016. godini

I. NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Beograda, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja sa ciljem da se zadovolje potrebe građana Beograda za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Beograda u 2016. godini, sredstva u iznosu od 90.000.000,00 dinara namenjena su za konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.
Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 10.000.000,00 dinara. 
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. 
II. PRAVO UČEŠĆA
Na konkursu može učestvovati: 
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji grada Beograda;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji grada Beograda.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. 
Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta.
III. KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:
1.1. Značaj projekta sa stanovišta:
• ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
• ostvarivanje namene konkursa;
• usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
• identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
• zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko-istraživačkog pristupa.
1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
• usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;
• stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
• merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
• razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
• stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3. Kapaciteti sa stanovišta:
• stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
• neophodnih resursa za realizaciju projekta;
• stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
• preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
• ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda; 
2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. 
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su: 
1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji grada Beograda;
2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; 
3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;  
4. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa; 
5. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.
IV ROKOVI
Prijave na konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Večernje novosti”: od 5. septembra 2016. godine do 5. oktobra 2016. godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
V DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu dostavi  u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Grada Beograda www.beograd.rs (Obrazac 1– prijava i Obrazac 1 – tabela).  
Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati Rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije; 
4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije, koja uz predlog za članove komisije, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja. 
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da pisanim putem predlože članove komisije Gradu Beogradu, Gradskoj upravi Grada Beograda, Službi za informisanje. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije. 
Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Večernje novosti”.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
VII NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Grada Beograda, www.beograd.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa. 
Prijave projekata slati na adresu: Služba za informisanje, Ulica kraljice Marije br. 1/XI, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Beograda u 2016. godini”.
Obrazac 1 (prijava i tabela) sa jasnim nazivom podnosioca projekta, dostaviti i na CD-u.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 10 do 12 časova na telefone:  011/715-7812 i 715-7455.