utorak, 21. februar 2017.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju – traktora na teritoriji Grada Beograda za 2017.

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2017. godinu, broj: 3-242/17-GV od 9. februara 2017. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-980/17-G od 17. februar 2017. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu
objavljuje
JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU - TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

PREDMET JAVNOG POZIVA
Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva). Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku poljoprivredne mehanizacije - traktora snage do 60 kW.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

OPŠTI USLOVI
Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:
– da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
– da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda;
– da ima minimum 3 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili u zakupu od fizičkog lica na teritoriji grada Beograda minimum do 31. decembra 2022. godine; 
– da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku traktora.
Ukoliko katastarska parcela ima više vlasnika, potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika. 
Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

VRSTE PRIHVATLJIVIH I NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije - traktora bez PDV-a. Podsticajna sredstva, koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatljivih troškova nabavke poljoprivredne mehanizacije - traktora, (iznos 80% ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos finansijskih sredstava). Maksimalni iznos podsticajnih sredstava je 1.300.000,00 RSD.
Neprihvatljivi troškovi su: troškovi transporta, bankarski troškovi, troškovi jemstva i slične naknade, kupovina ili zakup zemljišta, polovni traktori.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:
1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne menanizacije-traktora na teritoriji grada Beograda za 2017.godinu; 
2. obrazac izjave podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
(navedeni obrasci mogu se preuzeti sa zvanične internet-stranice Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 časova)
3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom; 
4. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2017. godinu;
5. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - podaci o poljoprivrednom gazdinstvu za 2017. godinu sa podacima o strukturi biljne proizvodnje; 
6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - podaci o poljoprivrednom gazdinstvu za 2017. godinu sa podacima o članovima poljoprivrednog gazdinstva;
7. fotokopija izvoda iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima za sve katastarske parcele koje su predmet prijave ne starijeg od šest meseci (katastarska parcela ne može biti u državnoj svojini);
8. original ili overena fotokopija ugovora o zakupu katastarskih parcela zaključenih najmanje do 31. decembra 2022. godine (ugovor mora biti overen u sudu, opštini ili kod notara);
9. original saglasnost vlasnika - suvlasnika katastarskih parcela u kojoj je navedena saglasnost da može da konkuriše na javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije – traktora i da može da obrađuje katastarsku parcelu najmanje do 31. decembra 2022. godine. (saglasnost mora biti overena u sudu, opštini ili kod notara);
10. originalni predračun u dinarskom iznosu sa navedenom snagom traktora u kW, sa iskazanom opcijom važenja predračuna minimum 90 dana, izdat od strane dobavljača.

Podnosilac prijave mora dostaviti isključivo original predračun. Ponuda dobavljača neće biti prihvaćena. 
Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova zadržava pravo da pored navedenih dokumenata zatraži od podnosioca prijave da dostavi i druga dokumenta i dokaze relevantne za odlučivanje.

Podnosilac prijave može konkurisati na dva javna poziva koje raspisuje Sekretarijat za privredu za 2017. godinu, ali može biti korisnik podsticajnih sredstava samo po osnovu jednog javnog poziva.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraća se podnosiocu prijave.

KRITERIJUMI RANGIRANJA ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE – TRAKTORA

Kriterijumi rangiranja podnosilaca prijava

Redni broj Tip kriterijuma za izbor Bodovi
1. Broj članova registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
•    1-2 člana 
•    3-4 člana
•    5 i više članova

10
15
20

2. Godine starosti nosioca poljoprivrednog gazdinstva
•    18-40 godina 
•    41-60 godina
•    61 i više
10
6
3

Izbor liste kandidata vršiće se na osnovu broja bodova, a do utroška raspoloživih sredstava. Ako dva ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu.

POSTUPAK SPROVOĐENJA JAVNOG POZIVA
Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivredne mehanizacije- traktora (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu priložene dokumentacije iz prijave.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu broja bodova i redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava.

Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava i donosi predlog Odluke o dodeli podsticajnih sredstava a v.d. zamenik načelnika Gradske uprave - grada Beograda sekretara Sekretarijata za privredu donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Na osnovu donete Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, gradonačelnik grada Beograda daje saglasnost na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Nakon dobijanja saglasnosti gradonačelnika na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava, v.d. zamenik načelnika Gradske uprave - grada Beograda sekretara Sekretarijata za privredu zaključuje sa korisnikom podsticajnih sredstava ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Sekretarijat za privredu o svom odustajanju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:
-    zaključi kupoprodajni ugovor sa izabranim dobavljačem traktora;
-    traktor koji je predmet ovog javnog poziva, za koji su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava; 
-    svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;
-    na zahtev Sekretarijata za privredu dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom i plasmanom proizvoda proizvedenih uz korišćenje poljoprivredne mehanizacije-traktora u cilju analize uspeha realizovane mere podrške.
Sekretarijat za privredu ima pravo da u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vrši proveru namenskog korišćenja poljoprivredne mehanizacije-traktora.

ISPLATA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Podsticajna sredstva isplaćuju se kada korisnik sredstava:
-    izvrši nabavku;
-    dostavi primerak ugovora zaključenog sa izabranim dobavljačem kojim se regulišu međusobna prava i obaveze;
-    dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci (račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču traktora);
-    dostavi dokaz o izvršenoj uplati njegovog dela iznosa prihvatljivih troškova izabranom dobavljaču traktora i
-    kada predstavnici Sekretarijata za privredu izvrše kontrolu nabavljenog traktora.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA
Obrasci prijave i izjave mogu se preuzeti na dnu ove stranice ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/715-7402, 011/715-7399, 011/715-7831.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
-    preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd ili 
-    ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd, šalter broj 3.

Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.
Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku: JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE-TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU – „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži popunjen obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave grada Beograda je 10. mart 2017. godine do 15 časova.

Prijave podnete preporučenom pošiljkom, predate pošti najkasnije 10. marta 2017. godine do 15 časova, smatraće se blagovremenim.

Neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.