utorak, 9. maj 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije dela naselja Kumodraž

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 4. maja 2017. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava
RANI JAVNI UVID
u Plan detaljne regulacije dela naselja Kumodraž, Gradske opštine Voždovac i Zvezdara

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 17. maja do 1. juna 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).
Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, najkasnije do 1. juna 2017. godine.