petak, 26. maj 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje konačnih ponuda kandidatima kojima je priznata kvalifikacija za javnu nabavku 8/15 – Javno-privatno partnerstvo grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV

za podnošenje konačnih ponuda kandidatima kojima je priznata kvalifikacija u postupku konkurentnog dijaloga javne nabavke usluga broj 8/15 – Javno-privatno partnerstvo grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada

Poziv i dokumentacija