ponedeljak, 18. septembar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid u Izmene i dopune regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 12. septembra 2017. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava

RANI JAVNI UVID U
Izmene i dopune regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. septembra  do 9. oktobra 2017. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 9. oktobra 2017. godine.