petak, 3. novembar 2017.

Grad Beograd

Javni poziv za učestvovanje u postupku dodele koncesije za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje i prenos četiri podzemne garaže na teritoriji grada Beograda

Na osnovu člana 35, a u vezi sa članom 10. stav 1. i članom 20. stav 3. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Republike Srbije („Službeni glasnik RS” br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) („Zakon o koncesijama”), Grad Beograd („grad”), u svojstvu koncedenta, objavljuje ovaj:

JAVNI POZIV
za učestvovanje u postupku dodele koncesije za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje i prenos četiri podzemne garaže na teritoriji grada Beograda

Grad poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva („javni poziv”) da učestvuju u postupku dodele koncesije za razvoj podzemnih garaža i obavljanja poverene delatnosti – upravljanje javnim parkiralištima, a čiji je predmet projektovanje, finansiranje, izgradnja, upravljanje, održavanje i prenos četiri podzemne garaže na teritoriji grada Beograda („koncesija”).

1. Kontakt podaci grada
Nenad Vlaketić, član Stručnog tima, Kabinet gradonačelnika
A: Dragoslava Jovanovića 2, 11-000 Beograd, Srbija
W: www.beograd.rs
E: nenad.vlaketic@beograd.gov.rs
2. Podaci o koncesiji
2.1 Predmet koncesije/ priroda i obim koncesione delatnosti
Član 10. Zakona o koncesijama propisuje da koncesija podrazumeva ustupanje privatnom partneru, između ostalog, prava na obavljanje delatnosti od opšteg interesa. Članom 2. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/2011 i 104/2016) dalje je predviđeno da su komunalne delatnosti od opšteg interesa, kao i da je „upravljanje javnim parkiralištima” jedna od komunalnih delatnosti, odnosno delatnosti od opšteg interesa.
Grad, kao javno telo nadležno za uređivanje i obezbeđivanje obavljanja komunalnih delatnosti, između ostalog i u oblasti upravljanja podzemnim javnim parkiralištima na teritoriji grada, započinje ovaj postupak dodele koncesije („postupak dodele koncesije”) za dodelu koncesije za razvoj podzemnih garaža i obavljanje delatnosti od opšteg interesa – upravljanje javnim parkiralištima („koncesija”). Koncesija se daje privatnom partneru putem ugovora o koncesiji po završetku postupka dodele koncesije i odabira najpovoljnije ponude. Predmet koncesije je projektovanje, finansiranje, izgradnja, upravljanje, održavanje i prenos četiri podzemne garaže koje se nalaze na teritoriji grada (u daljem tekstu pojedinačno kao „garaža” i zajedno kao „garaže”) (u daljem tekstu takav projekat označen kao „projekat”).
2.2 Mesto obavljanja koncesije
Mesto obavljanja koncesione delatnosti obuhvaćene koncesijom nalazi se na teritoriji grada, kako sledi:
2.2.1 Studentski trg
Garaža treba da se nalazi ispod Ulice studentski trg, na južnoj strani Studentskog parka. Planirana ukupna bruto površina garaže je okvirno 20.000 m2, raspoređenih na tri podzemna nivoa, odnosno šest podnivoa sa garažnim mestima.
Ukupan broj parking mesta u garaži bi trebalo da bude 697, kako je utvrđeno građevinskom dozvolom izdatom 11. jula 2016. godine, pod brojem IX-20 351-195/2016.  
2.2.2 Trg republike
Garaža treba da se nalazi između sledećih ulica: Francuske, Makedonske i Braće Jugovića. Planirana ukupna bruto površina garaže je okvirno 11.000 m2, raspoređena na dva podzemna nivoa.
Očekivani ukupan broj parking mesta u garaži je okvirno 370.
Za ovu garažu pribavljeno je idejno rešenje.
2.2.3 Vlajkovićeva ulica
Garaža treba da se nalazi u Vlajkovićevoj ulici, ispod platoa sa desne strane zgrade Narodne skupštine Republike Srbije. Planirana ukupna bruto površina garaže je okvirno 10.500 m2, raspoređena na tri podzemna nivoa, odnosno šest podzemnih podnivoa sa parking mestima.
Očekivani ukupan broj parking mesta u garaži je okvirno 340.
Za ovu garažu pribavljeno je idejno rešenje.
2.2.4 Fruškogorska ulica
Garaža treba da se nalazi uz Fruškogorsku ulicu, ispod „Parka nesvrstanim zemljama”. Planirana ukupna bruto površina garaže je oko 12.000 m2, raspoređena na pet podzemnih nivoa, odnosno devet podnivoa sa parking mestima.
Očekivani ukupan broj parking mesta u garaži je okvirno 430.
Za ovu garažu pribavljeno je idejno rešenje.
2.3 Vrsta koncesije i postupka dodele koncesije
Postupak dodele koncesije sprovodi se na osnovu člana 20. stav 3, u vezi sa članom 10. stav 1. i u skladu sa članovima od 35. do 41. Zakona o koncesijama, kao koncesija za razvoj podzemnih garaža i za obavljanje delatnosti od opšteg interesa – upravljanje javnim parkiralištima, a čiji je predmet projektovanje, finansiranje, izgradnja, upravljanje, održavanje i prenos četiri podzemne garaže na teritoriji grada.
Koncesija neće biti dodeljena u fazama. Postupak dodele koncesije će biti sproveden bez prekvalifikacije.
2.4 Procenjena vrednost projekta
Procenjena vrednost projekta je između 35.000.000 i 40.000.000 evra. Navedene vrednosti predstavljaju okvirnu procenu imajući u vidu da u garažama za koje još uvek nije izdata građevinska dozvola ukupan broj parking mesta tek treba da bude utvrđen u skladu sa Ugovorom o koncesiji. Od ponuđača se očekuje da sami izvrše sopstvene procene i sprovedu sve potrebne provere kako bi ocenili vrednost projekta.
2.5 Koncesiona naknada
Koncesiona naknada plaćaće se od strane koncesionara gradu u skladu sa dinamikom utvrđenom Ugovorom o koncesiji. Koncesiona naknada („koncesiona naknada”) je podeljena u dva dela: (I) prvi deo koji se isplaćuje kao jednokratna naknada po finansijskom zatvaranju projekta, kako je detaljnije određeno u Odeljku 4.1 javnog poziva („avansna naknada”); i (II) drugi deo koji se isplaćuje godišnje kao fiksna naknada po broju parking mesta u svakoj garaži koja je puštena u rad, a koji će biti indeksiran sa indeksom potrošačkih cena, kako je detaljnije određeno u Odeljku 4.2 javnog poziva („godišnja naknada”).
2.6 Rok trajanja koncesije
Rok trajanja koncesije je 40 godina, počev od finansijskog zatvaranja projekta („rok trajanja koncesije”).
2.7 Prava na zemljištu
Svo zemljište potrebno za projekat, odnosno potrebno za izgradnju garaža, biće obezbeđeno od grada u skladu sa dinamikom koja će biti određena Ugovorom o koncesiji. Grad će biti nosilac prava svojine nad garažama.
2.8 Parkirališta na nadzemnom nivou („on-street” parking)
U skladu sa strategijom proširenja pešačke zone koju je grad usvojio 2014. godine, parkirališta na nadzemnom nivou u granicama zahvata nekih garaža biće rekonstruisana u pešačke zone (Knez Mihailova ulica i nekoliko manjih sporednih ulica). Kao rezultat navedene rekonstrukcije, približno 1.000 parking mesta na nadzemnom nivou će biti ukinuto.
Projekat proširenja pešačke zone bi trebalo da se razvija u četiri faze. Završetak projekta proširenja pešačke zone biće usklađen sa dinamikom razvoja projekta i izgradnje garaža. 
3. Učešće u postupku dodele koncesije
3.1 Preuzimanje konkursne dokumentacije
Svako zainteresovano lice koje ispunjava uslove propisane Odeljkom 3.1 i Odeljkom 3.2 može da učestvuje u postupku dodele koncesije i da preuzme konkursnu dokumentaciju („konkursna dokumentacija”). Grupa ponuđača, odnosno konzorcijum može da učestvuje u postupku dodele koncesije u skladu sa uslovima predviđenim konkursnom dokumentacijom i Zakonom o koncesijama.
Naknada za preuzimanje konkursne dokumentacije se neće naplaćivati.
Zahtev za preuzimanje konkursne dokumentacije („zahtev za konkursnu dokumentaciju”) treba dostaviti gradu najkasnije do 10. decembra 2017, u 12 časova CET, na adresu naznačenu u Odeljku 1, preporučenom poštom sa povratnicom ili putem mejla.
Uz zahtev za konkursnu dokumentaciju, svako zainteresovano lice mora da dostavi:
(I) uredno potpisan primerak ugovora o poverljivosti, čiji se nacrt nalazi u Dodatku 1 ovog javnog poziva; i
(II) zvanični izvod izdat od nadležnog privrednog registra, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva za konkursnu dokumentaciju, koji potvrđuje da je potpisnik ugovora o poverljivosti ovlašćen za takvo zastupanje zainteresovanog lica ili original uredno potpisanog i overenog punomoćja, u slučaju da ugovor o poverljivosti potpisuje lice koje nije zakonski zastupnik zainteresovanog lica koje podnosi zahtev za konkursnu dokumentaciju. U slučaju da bilo koji od ovih dokumenata nije izdat na srpskom ili engleskom jeziku, overeni prevod ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji mora da bude priložen uz original relevantnog dokumenta.
Zahtev za konkursnu dokumentaciju treba da sadrži adresu i e-mail adresu zainteresovanog lica na koju treba dostaviti konkursnu dokumentaciju.
Samo zahtev za konkursnu dokumentaciju koji ispunjava uslove iz Odeljka 3.1 će se smatrati urednim i potpunim i omogućiti zainteresovanom licu da preuzme konkursnu dokumentaciju.
3.2 Uslovi za učešće u postupku dodele koncesije
3.2.1 Obavezni uslovi za učešće
Svaki ponuđač mora da dokaže da:
1) je aktivno pravno lice, upisano u nadležni privredni registar u zemlji porekla;
2) ponuđač i njegovi zakonski zastupnici nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani zbog izvršenja krivičnog dela protiv privrede, krivičnih dela protiv životne sredine, primanja ili davanja mita ili zbog prevare;
3) je izmirio dospele poreze, doprinose i ostale javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili druge zemlje porekla;
4) poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.
Dokazi za ispunjenje obaveznih uslova za učešće detaljno su predviđeni u Dodatku 2 ovog javnog poziva.
3.2.2 Dodatni uslovi za učešće, odnosno kvalifikacioni uslovi
Svaki ponuđač mora da ispuni sledeće kvalifikacione uslove:
1) u prethodnih pet godina, računajući od dana objavljivanja javnog poziva, ponuđač je imao iskustva u (I) izgradnji najmanje dve podzemne javne garaže, sa ne manje od 300 parking mesta po garaži; i (II) upravljanju sa najmanje tri garaže, svaka sa najmanje 200 parking mesta. U slučaju konzorcijuma, jedan član konzorcijuma mora samostalno da ispunjava uslov iz podtačke (II) iznad, koji zahteva iskustvo u upravljanju sa najmanje tri garaže, svaka sa najmanje 200 parking mesta. Takav član konzorcijuma će ujedno biti nominovan za lidera konzorcijuma u ugovoru o konzorcijumu; i
2) najmanje 15 miliona evra godišnjeg prihoda u svakoj od dve poslovne godine koje prethode godini u kojoj je objavljen javni poziv. Godišnji prihod za potrebe ovog uslova smatraće se kao prihod iskazan u (revidiranim) finansijskim izveštajima ponuđača. U slučaju konzorcijuma, najviše tri (3) člana konzorcijuma moraju zajedno da ispunjavanju ovaj uslov.
Dokazi za ispunjenje dodatnih, odnosno kvalifikacionih uslova za učešće detaljno su predviđeni u Dodatku 2 ovog javnog poziva.
4. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena koncesiona naknada.
U svojoj ponudi, ponuđač mora iskazati koncesionu naknadu (odnosno, avansnu naknadu i godišnju naknadu) i finansijski model, kako je predviđeno u nastavku:
4.1 Avansna naknada
Odabrani ponuđač, odnosno koncesionar platiće gradu avansnu naknadu, u roku od 15 radnih dana od finansijskog zatvaranja projekta, kako je detaljno predviđeno Ugovorom o koncesiji.
Avansna naknada se iskazuje i plaća u dinarima.
4.2 Godišnja naknada
Godišnja naknada plaća se od prvog narednog radnog dana od dana izdavanja prve upotrebne dozvole za garažu u okviru projekta. Godišnja naknada ne može biti manja od 600 dinara godišnje po parking mestu u garaži za koju je izdata upotrebna dozvola.
Godišnja naknada se iskazuje i plaća u dinarima.
4.3 Troškovi savetnika
Izabrani ponuđač će biti u obavezi da nadoknadi 260.920 evra gradu za troškove savetnika grada na ovom projektu („troškovi savetnika”) u vezi sa procedurom dodele koncesije, a u skladu sa sledećom dinamikom:
(I) 100.000 evra biće isplaćeno u roku od 60 dana od postizanja finansijskog zatvaranja projekta;
(II) 100.000 evra biće isplaćeno u roku od godinu dana od postizanja finansijskog zatvaranja projekta; i
(III) 60.920 evra će biti isplaćeno u roku od dve godine od postizanja finansijskog zatvaranja projekta.
4.4 Finansijski model
Ponuđači su dužni da iskažu finansijski model u svojim ponudama („finansijski model”). Finansijski model mora da sadrži sledeće elemente/zahteve (bez ograničenja):
(I) svi pregledi moraju da uključuju konzistentan vremenski okvir;
(II) bez uključenih povratnih odnosa (povratnih/kružnih referenci ili kalkulacija);
(III) bez korišćenja „ hard coding” metode, odnosno korišćenja određene cifre u okviru formule;
(IV) inputi su predstavljeni u zasebnom pregledu u odnosu na pregled obračuna i moraju biti obeleženi zasebnim formatom/bojom ćelije;
(V) koncesiona naknada u modelu je usklađena sa ponudom;
(VI) minimum 25% sopstvenih sredstava (equity) za potrebe realizacije projekta;
(VII) bez nedostatka finansijskih sredstava nakon perioda izgradnje i bez prekoračenja tokom perioda izgradnje;
(VIII) inflacija utvrđena na npr. 1% ili 2% za sve indeksirane cifre;
(IX) valuta modela;
(X) troškovi savetnika;
(XI) logička konzistentnost finansijskog modela;
(XII) uračunata unutrašnja stopa povrata na kapital;
(XIII) obračun isplate dividendi (takođe i za izračunavanje unutrašnje stope povrata na kapital) treba da bude u skladu sa pravilima za isplatu dividendi koja će biti primenjiva na projektnu kompaniju koja će upravljati garažama; i
(XIV) MS excel format.
4.5 Ocenjivanje ponuda
Svaki ponuđač [I] (I = 1 prema N, odnosno ponuđač 1, ponuđač 2, ponuđač 3 itd.) će ponuditi dva dela koncesione naknade, oba iskazana u dinarima:
(I) avansna naknada [Ui]; i
(II) godišnja naknada [Fi].
Poeni svakog ponuđača [Si] će se računati u skladu sa sledećom formulom:
Si=60%×Ui + 40%×Fi 
Godišnja naknada za parking mesto u garaži za koju je izdata upotrebna dozvola (u cenama obračunatim u odnosu na referentni datum, kako je dole definisan) ne sme da iznosi manje od 600 dinara godišnje. Ukupna godišnja naknada će se računati na osnovu godišnje naknade po parking mestu u garaži za koju je izdata upotrebna dozvola, na godišnjem nivou, koju je ponudio ponuđač, pomnožena sa ukupnim brojem takvih parking mesta, za koje se za potrebe ocenjivanja ponuda pretpostavlja da iznosi 1.850 parking mesta u svim garažama.
Svaki ponuđač mora da uzme u obzir da će ponuđena avansna naknada i godišnja naknada postati ugovorna obaveza i da će biti obuhvaćene Ugovorom o koncesiji.
Godišnja naknada će biti indeksirana u skladu sa odredbama Ugovora o koncesiji koje regulišu indeksaciju i inflaciju, pri čemu će se 31. decembar 2017. godine smatrati referentnim datumom („referentni datum”).
Za potrebe ocenjivanja ponuda, godišnja naknada će se obračunavati na osnovu pretpostavke od 3% stabilnog godišnjeg porasta počevši od referentnog datuma i pretpostavke za ukupno 1.850 parking mesta za koje je izdata upotrebna dozvola od referentnog datuma. Dakle, minimalna godišnja naknada korišćena za obračun iznosi 1.110.000 dinara godišnje, na osnovu cena koje su važeće na dan referentnog datuma. Godišnja naknada biće diskontovana na osnovu diskontne stope od 9,4% od referentnog datuma, kako bi se postigla neto sadašnja vrednost buduće godišnje naknade koja će se plaćati tokom perioda trajanja koncesije.
5. Podnošenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 31. januar 2018. godine do 12 časova CET („rok za podnošenje ponuda"), u prostorijama grada, kako je prethodno naznačeno u Odeljku 1.
Ponude se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte sa povratnicom, u zatvorenim kovertama/kutijama, kako je detaljno objašnjeno u konkursnoj dokumentaciji. Ponude će se smatrati dostavljenim nakon njihovog fizičkog prijema od strane grada.
Ponude moraju biti dostavljene na srpskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja između ove dve verzije, verzija ponude na srpskom jeziku će biti merodavna.
Ponude na srpskom jeziku, mogu da budu sačinjene na latiničnom ili ćiriličnom pismu.
6. Obaveštenje o ishodu postupka dodele koncesije 
Ishod postupka dodele koncesije će biti objavljen 21. februara 2018. godine. Grad će dostaviti relevantnu odluku, uz kopiju zapisnika o otvaranju i oceni ponuda, svakom ponuđaču putem mejla i bez odlaganja objaviti na svojoj zvaničnoj internet-stranici i na portalu javnih nabavki.
7. Zaštita prava ponuđača
7.1 Svako lice zainteresovano za učešće ili koje učestvuje u postupku dodele koncesije ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava u vezi sa postupkom dodele koncesije Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki („komisija”).
7.2 Zahtev za zaštitu prava se podnosi gradu na adresu naznačenu u Odeljku 1. ovog javnog poziva, preporučenom poštom sa povratnicom.
Kopija zahteva za zaštitu prava se istovremeno podnosi i komisiji na sledeću adresu:
Nemanjina 22-26, 11-000 Beograd
7.3 Zahtev za zaštitu prava može se podneti protiv bilo koje odluke grada koja se može odvojeno pobijati, a koja je prema mišljenju podnosioca doneta nezakonito.
7.4 Rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava su:
(I) najkasnije sedam (7) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, u slučaju da se zahtev za zaštitu prava odnosi na konkursnu dokumentaciju ili bilo koju drugu radnju grada u vezi sa postupkom dodele koncesije koja je preduzeta pre isteka roka za podnošenje ponuda;
(II) 15 (petnaest) dana od objavljivanja rezultata postupka dodele koncesije, odnosno od objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude ili odluke o poništaju postupka dodele koncesije na internet-stranici grada i na portalu javnih nabavki, u slučaju da se zahtev za zaštitu prava odnosi na bilo koju od ovih odluka grada.
7.5 U slučaju da je zahtev za zaštitu prava u ovom postupku dodele koncesije podnet od strane istog podnosioca, kasnijim zahtevom za zaštitu prava ne mogu se pobijati radnje grada koje je podnosilac znao ili mogao znati pri podnošenju prvog zahteva za zaštitu prava.
8. Garancija ponude
Svaki od ponuđača dužan je da uz ponudu dostavi i garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.000.000 evra („garancija ponude”) u korist grada.
Forma i sadržina „garancije ponude”, kao i kriterijumi za prihvatljivost banke koja je izdaje biće predviđeni konkursnom dokumentacijom.
Rok trajanja „garancije ponude” ne sme biti kraći od devet meseci, računajući od dana roka za podnošenje ponuda.
Prilozi:
1) Dodatak 1 - Ugovor o poverljivosti;
2) Dodatak 2 - Uslovi za učestvovanje u postupku dodele koncesije i dokazi za njihovo ispunjenje.