nedelja, 18. mart 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda sa Izveštajem o strateškoj proceni

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 13. marta 2018.godine utvrdila je Nacrt izmena i dopuna Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) 

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT IZMENA I DOPUNA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA BEOGRADA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PREDMETNOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 19. marta do 20. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na XX spratu), 10. maja 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 20. aprila 2018. godine.

Grafika i Izveštaj o strateškoj proceni