sreda, 12. septembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „Naš kompost” d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, sproveo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje biorazgradivog otpada za proizvodnju komposta, na katastarskoj parceli broj 6094/4 KO Grabovac, na području gradske opštine Obrenovac u Beogradu, na zahtev nosioca projekta preduzeća „Naš kompost” d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 45 B.
U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima predmetnog projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 114/08).
Donetim rešenjem utvrđena je obaveza nosica projekta da, u slučaju značajnih promena u obavljanju delatnosti upravljanja otpadom, a koje se odnose na vrstu otpada, promenu tehnologije rada i opreme ili prenamene i rekonstrukcije postrojenja, podnese zahtev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 36/09).