petak, 9. avgust 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/19

Na osnovu čl. 55 stav 1. tačka 2., čl. 57. i čl. 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15  u daljem tekstu: Zakon),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za javni prevoz

27. marta 43-45, Beograd

Objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga, broj 7/19 - Izrada studije „Analiza stanja bezbednosti saobraćaja u javnom prevozu u gradu Beogradu sa predlogom strateških pravaca delovanja u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja javnog prevoza”

Poziv i konkursna dokumentacija