sreda, 14. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
ul.Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara broj 13/19 – Kupovina medicinskih i farmaceutskih proizvoda za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku