četvrtak, 15. avgust 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge broj 14/19 - Izrada Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021.-2030. godine

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku