ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR za golf terene i ostale sportske sadržaje u južnom delu naselja Pinosava

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 15.08.2019. godine, uputila Elaborat za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za golf terene i ostale sportske sadržaje u južnom delu naselja Pinosava, Gradska opština Voždovac i na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade plana detaljne regulacije za golf terene i ostale sportske sadržaje u južnom delu naselja Pinosava, Gradska opština Voždovac

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 9. do 23. septembra 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 23. septembrom 2019. godine.

Tekst i grafika