sreda, 18. septembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/19

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12, 14/15 i 68/15), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Masarikova 5/XI

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom postupku za javnu nabavku usluge broj 22/19 - Izrada aplikacije „Moje drvo za grad Beograd”

Poziv i konkursna dokumentacija