sreda, 18. septembar 2019.

Sekretarijat za privredu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/2019

Na osnovu člana, 55. stav 1. tačka 2., člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije 1/XVII

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/2019, radovi – Izgradnja dva gradska pontona na teritoriji grada Beograda

Poziv