četvrtak, 19. septembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/19

Na osnovu čl. 55 stav 1. tačka 2., čl. 57. i čl. 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

27. marta 43-45, Beograd

Objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluge broj 30/19 - Održavanje liftova, po partijama

Poziv i konkursna dokumentacija