ponedeljak, 23. septembar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid za potrebe izrade PDR sportskog kompleksa „Partizan”, GO Savski venac

U skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 05.09.2019. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije sportskog kompleksa „Partizan“, Gradska opština Savski venac, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava
RANI JAVNI UVID
za potrebe izrade Plana detaljne regulacije sportskog kompleksa „Partizan“,
Gradska opština Savski venac

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu), od 23. septembra do 7. oktobra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.

U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 7. oktobrom 2019. godine.