utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluge broj 19/19 - Realizacija Programa sistematskog ispitivanja nivoa radioaktivnosti u životnoj sredini na teritoriji Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku