četvrtak, 10. oktobar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stamebno-poslovnog kompleksa GP1 KO Voždovac

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa na GP1 (faza 1) kat. parcela 7447/5 K.O. Voždovac i GP4 (faza 2)- kat. parcela 7443/2, deo k.p. 7441/3 i k.p. 7440/3 K.O. Voždovac

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. do 25. oktobra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Društvo sa ograničenom odgovornošću „JA&CO” D.O.O. BEOGRAD-PALILULA, ul. Grge Andrijanovića 4 28 D.
Zahtev Urbanističkog projekta, takođe, je podnelo Društvo sa ograničenom odgovornošću „JA&CO” D.O.O. BEOGRAD-PALILULA za investitora „LOGIK INVESTMENT” d.o.o. iz Beograda, ul. Makenzijeva br. 81.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, ul. 27. marta br. 43-45, najkasnije do 25. oktobra 2019. godine.