ponedeljak, 14. oktobar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade izmene i dopune PDR prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, koja je na sednici održanoj 24.09.2019. godine uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke-opština Voždovac, za blok 2A na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

Oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke - opština Voždovac, za Blok 2a

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 14. do 28. oktobra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 28. oktobrom 2019. godine.