nedelja, 20. oktobar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe - faza II

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 26.09.2019. godine,  utvrdila Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu Vojvode Stepe – faza I1, opština Voždovac, za blok između ulica Vojvode Stepe, Pukovnika Purića, Jove Ilića i Lepeničke i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

oglašava

JAVNI UVID
u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – faza I1, opština Voždovac, za blok između ulica Vojvode Stepe, Pukovnika Purića, Jove Ilića i Lepeničke

1. JAVNI UVID obaviće se od 21. oktobra do 21. novembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 5. decembra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 21. novembrom 2019. godine.