ponedeljak, 3. februar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, koja je na sednici održanoj 12.12.2019. godine uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije”  br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU, SA ELEMENTIMA DETALJNE RAZRADE ZA I FAZU PRVE LINIJE METRO SISTEMA


RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 3. februar do 6. marta 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45.
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 6. marta 2020. godine.

Tekst i grafika