četvrtak, 6. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga broj 29/19 – Stručni nadzor u toku izvođenja radova na renoviranju fiskluturne sale XII beogradske gimnazije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku