ponedeljak, 23. mart 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna PDR prostorne celine Kosančićev venac za građevinsku parcelu P1

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 10. 03. 2020. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za građevinsku parcelu P1, Gradska opština Stari grad na rani javni uvid i na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

Oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade
Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za građevinsku parcelu P1, Gradska opština Stari grad

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu), od 23. marta do 6. aprila 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova utorkom u zgradi Gradske uprave, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 6. aprila 2020. godine.